Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islamiyet ve Türkler ORT 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KIRKPINAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KIRKPINAR,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Türklerin İslam´la temasa geçtikleri VIII.yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabulü ve tarihi seyir içerisinde İslam´ın devlet, siyaset, toplum, hukuk, ekonomi ve kültür alanlarında yol açtığı değişim ve yeniden yapılanmaları, hasıl ettiği etkileri öğrenmek, anlamak ve bugüne nasıl ışık tutacağını belirlemek
Course Content İslamiyetten önce Türklerin dini tarihleri, İslamiyet öncesi Türk-Arap ilişkileri, İslamiyetin ortaya çıkışı, 10. asrın başlarına kadar İslam dünyasında Türkler, Türklerin İslamiyeti kabulü, Türklerin İslam yorumu, İslamın Türk tarihindeki yeri ve Türklerin İslam dünyasındaki rolü siyasi, askeri, sosyal, kültürel, ve ekonomik yönleriyle ele alınması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türklerin İslamiyeti kabülleri sürecini öğrenir ve anlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 İslamiyetin Türk tarihindeki yeri ve etkilerini anlar ve kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Türklerin İslam yorumu ve anlayışları, Türk toplumunun dini yapısını, oluşumunu ve bugüne yansımalarını anlar, analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Türk tarihinin genel İslam tarihi içerisindeki yeri ve rolünü kavrama, tahlil eder Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersini tanımı, çerçevesi, kaynaklar;
2 Türklerin dini tarihi
3 İslamiyet öncesi Türk-Arap ilişkileri, İslamiyet sonrası Abbasiler dönemine kadar İslam dünyası ve Türkler
4 Abbasilerin kuruluşunda Türklerin rolü, ordu birliklerinde Türkler ve Samarra devri
5 Türk nüfuzunun tarihi seyri, Türklerin İslamiyeti kabulü
6 Karahanlıların İslamiyetin yayılmasındaki rolü
7 İslamın Türkler arasında yayılışı, sebepleri, mahiyeti ve keyfiyeti
8 Türklerin İslam dünyasındaki siyasi askeri, idari, sosyal ve kültürel faaliyetleri
9 Ara sınav
10 Türkler ve Sünni İslam ve tezahürleri
11 Türkler ve Gayri Sünni İslam ve tezahürleri
12 Türklerin Müslüman oluşlarının etkileri, Türklerin genel İslam tarihi içerisindeki yeri
13 İslamiyetin Türk tarihindeki yeri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources -Hakkı D. Yıldız, İslâmiyet ve Türkler, İstanbul 1980.
-Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi (redaktör: H. D. Yıldız), I-XIV, İstanbul 1986-1990.
-Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Ankara 1992.
A.Y.Ocak, Türkiye, Türkler ve İslam, İstanbul 1997.
-M.Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976.
-M,A.R. Gibb, Orta Asyada Arap Fütuhatı, İstanbul 1930.
-A.Z.Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970.
- Zekeriya Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve Türkistan, İstanbul 1991.
-H. İbrahim Hasan; İslam Tarihi, I-VI, İstanbul 1987.
-Philipp K. Hitti, Siyasî ve Kültürel İslam Tarihi, I-II, İstanbul 1989.
-Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunun Sosyolojisi, İstanbul 2007.
-Bernard Lewis; Tarihte Araplar, İstanbul 1979.
-Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Ziya Nur -İslam Tarihi, İstanbul 1982.
-Claude Cahen, İslâmiyet, İstanbul 1990.
-Osman Turan,Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, İstanbul 1969.
-İA. Ve DİA. İlgili maddeleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6