Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atatürk Inkilaplarinin Analizi TCT 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA SARI
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA SARI,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Öğrencilerle Atatürk dönemi devrim hareketlerinin açıklanması ve detaylı incelemesi ve onlara modern Türkiyenin oluşumu hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Course Content İnkılap kelimesinin tanımı, Osmanlı Devletinin son zamanlarındaki önemli olaylar, Milli Mücadele dönemi gelişmeler, Atatürk dönemi inkılap hareketleri ve Türk modernleşmesi, insan hakları ve Türk anayasasında belirlenen bireylerin özgürlükleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atatürk İlkelerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Atatürk dönemi inkılap hareketlerinin öğrenilerek günümüz Türkiyesine geçiş sürecini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Osmanlı dönemi ile Cumhuriyet dönemi arasında karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
4 Atatürk inkılaplarının öneminin vurgular Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Öğrencilerin temel hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnkılap ve benzer kelimelerin tanımı
2 Osmanlı Devletinde devleti kurtarma çabaları
3 Atatürk inkılaplarının fikri altyapısı
4 Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve inkılap kavramı
5 Saltanatın kaldırılması
6 Cumhuriyetin ilanı ve özellikleri
7 Hilafetin kaldırılması
8 Sosyal hayatta inkılap hareketleri
9 Arasınav
10 Kadın hakları
11 Medeni kanun ve özellikleri
12 Türk anayasalarında temel haklar ve özgürlüklerdeki gelişmeler
13 Eğitim alanında inkılap hareketleri
14 Atatürk ilkelerinin inkılaplara etkisi
Resources
Course Notes
Course Resources Osmanlı Meclis-i Mebusanı Zabıt Ceridesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi ve Gizli Zabıt Ceridesi
Atatürk İnkılâbı, Kültür Bakanlığı Yayınları
Kemal Atatürk, Nutuk, I, II, III
Suna Kili-Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6