Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Inkilap Tarihi Metinlerinin Incelenmesi TCT 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ENİS ŞAHİN
Course Lecturers Prof.Dr. ENİS ŞAHİN,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti tarihi metinlerini okuma ve anlama yeteneklerinin geliştirilmesi.
Course Content İnkılap Tarihi belgelerinin detaylı ve gelişmiş incelemesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı dönemine ait matbu resmi vesikalar, vd. tarih kayıtlarını, kitap, gazete, dergi, vd. alanlardaki her çeşit eseri okuyabilme ve anlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Üst sınıflarda görülecek olan matbaa öncesi el yazısı vesikalarla ilgili derslerin alt yapısının oluşturulması Soru-Cevap, Anlatım, Ödev,
3 Türkçenin tarihi gelişimini ve yapısını anlama ve dile hakim olma Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
4 Klasik edebiyatımıza ait eserleri okuma ve anlama Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
5 Günümüz anayasa ve hukuk metinleri, mahkeme kayıtları, meclis zabıtları, askeri belge ve yazılar vd. alanlardaki bilgi, belge ve dökümanı kolaylıkla anlama Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Kültürel, toplumsal vd. tarihi irtibatın kurulması ve sürekliliğin sağlanması Soru-Cevap, Anlatım, Ödev,
7 Mahkeme kayıtları, meclis zabıtları, askeri belge ve yazıları okur ve anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
8 Milli Mücadele dönemine ait matbu resmi vesikalar, vb. tarih kayıtlarını, kitap, gazete, dergi, vb. alanlardaki her çeşit eseri okuyabilir ve anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnkılap Tarihi metinlerinin detaylı incelemesi
2 İnkılap Tarihi metinlerinin detaylı incelemesi
3 İnkılap Tarihi metinlerinin detaylı incelemesi
4 İnkılap Tarihi metinlerinin detaylı incelemesi
5 İnkılap Tarihi metinlerinin detaylı incelemesi
6 İnkılap Tarihi metinlerinin detaylı incelemesi
7 Tarihi belgelerin gelişmiş incelemesi
8 Tarihi belgelerin gelişmiş incelemesi
9 Ara Sınav
10 Tarihi belgelerin gelişmiş incelemesi
11 Tarihi belgelerin gelişmiş incelemesi
12 Tarihi belgelerin gelişmiş incelemesi
13 Tarihi belgelerin gelişmiş incelemesi
14 Tarihi belgelerin gelişmiş incelemesi
Resources
Course Notes
Course Resources Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Belgeleri
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi Belgeleri
Türk Tarih Kurumu Arşivi Belgeleri
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı Arşivi (ATASE) Belgeleri
Documents I, II, III.
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi/Askerî Tarih Belgeleri Dergisi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6