Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Savaş, Şiddet ve Ortadoğu (Tr) ODC 624 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective : Bu dersin amacı 20. Yüzyılda Ortadoğu?da meydana gelen savaşlar ve çatışmalar üzerinden bölgenin tarihini incelemektir.
Course Content - I. Dünya Savaşında Ortadoğu
- II.Dünya Savaşında Ortadoğu
- Arap İsrail Savaşları
- Lübnan Savaşı
- İran Irak savaşı
- I. Körfez Savaşı
- 11 Eylül ve II. Körfez savaşı
- Modern Savaşlar (Siber savaş, ve nükleer rekabet)
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Barış kavramlarını öğrenir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Temel Kavramlar, Dersin İşleyiş Planı, Sınav Biçimi İlgili okuma
2 Savaş,Çatışma ve uluslararası ilişkiler kavramları İlgili okuma
3 I. Dünya savaşında Ortadoğu İlgili okuma
4 II.Dünya Savaşında Ortadoğu I. İlgili okuma
5 II.Dünya Savaşında Ortadoğu II. İlgili okuma
6 Arap - İsrail Savaşları İlgili okuma
7 İran ? Irak Savaşı İlgili okuma
8 Lübnan Savaşı İlgili okuma
9 Ara Sınav İlgili okuma
10 I. Körfez Savaşı İlgili okuma
11 11 Eylül ve II. Körfez savaşı İlgili okuma
12 Modern Savaşlar (Siber savaş, ve nükleer rekabet) İlgili okuma
13 Ödev ve sunumların değerlendirilmesi İlgili okuma
14 Ödev ve sunumların değerlendirilmesi İlgili okuma
Resources
Course Notes
Course Resources William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, çev. Mehmet Harmancı, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.
Davut Dursun, ?Ortadoğu Neresi? Ortadoğu?nun Sosyo Politik Mozayiği Üzerine Notlar,? Ortadoğu Neresi, İstanbul, İnsan Yayınları, 1995, s. 15-21.
W. L. Cleveland, A History of the Modern Middle East (Westview Press, 2009).
M. Kamrava, The Modern Middle East: A Political History Since the First World War (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2005).
R. Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (Routledge, 1992).
-R. Hinnebusch, A. Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States (Lynne Rienner Publishers, 2002).

Yılmaz, Muzaffer Ercan,?Westphalia?dan Günümüze Savaş?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4,Sayı:14 (Yaz 2007), s. 17-38.
Klevis Kolasi, Soğuk Savaş?in Barişçil Olarak Sona Ermesi Ve Uluslararasi Ilişkiler Teorileri, SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, 2013, s. 149 ? 179
Fisk, Robert, The Great War for civilization: the Conquest of the Middle East, Vintage Books, 2005.
Earle, Edward Mead, Modern Stratejinin Yaratıcıları, ASAM yay.,Ankara, 2003.
Hart, B.H.Liddell, Strateji. Dolaylı Tutum, ASAM yay., Ankara,2002.
Hart, Liddell, II.Dünya Savaşı Tarihi I.-II. Cilt, YKY yay.,İstanbul, 2004
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 8 8
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6