Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye´De ve Ortadoğu´Da Sivil Toplum Kuruluşlari (Tr) ODC 632 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Günümüzde dış politikada yeni bir aktör olarak ortaya çıkan sivil toplum kuruluşlarının gerek Türk dış politikasına gerekse Türkiye?nin Ortadoğu politikasına yönelik rollerini analiz etmek. Ayrıca Ortadoğu ülkelerinde yaşanan gelişmelerde sivil toplum kuruluşlarının rollerini de analiz edebilmektir.
Course Content Sivil Toplum ve Dış Politika, Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisini Açıklamaya Yönelik Kuramlar, Türk Dış Politikasının Temel Alanları ve STK?ların bu sürece yaklaşımları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortadoğu´daki devrim hareketlerinde sivil toplum kuruluşlarının rollerine ilişkin analizler yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Dış politika analizine yönelik teorik perspektifleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türk dış politikasının tarisel sürecinde sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarını analiz edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türkiye´nin Ortadoğu ülkelerine yönelik izlediği dış politikasına sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sivil toplum-dış politika ilişkisini hangi teorik yaklaşımlarla açıklayabileceğini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
6 Sivil toplum kavramının tanımını yapabilir, önemini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sivil Toplum Kavramı ve Tanımı- İçeriği
2 Sivil Toplum Kuruluşları Çeşitleri
3 Dış Politikaya Kavramsal Yaklaşım
4 Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisini Açıklamaya Yönelik Teoriler-I
5 Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisini Açıklamaya Yönelik Teoriler-II
6 Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisini Açıklamaya Yönelik Teoriler-III
7 Türkiye´nin İran Politikası ve STK´lar
8 Türkiye´nin Irak Politikası ve STK´lar
9 Türkiye´nin Filistin Politikası ve STK´lar
10 Türkiye´nin Suriye Politikası ve STK´lar
11 Türkiye´nin Kuzey Afrika Politikası ve STK´lar
12 Türkiye´nin İsrail Politikası ve STK´lar
13 Ortadoğu Ülkelerinde Sivil Toplum kuruluşlarının Rolü I
14 Ortadoğu Ülkelerinde Sivil Toplum kuruluşlarının Rolü II
Resources
Course Notes
Course Resources ADLER, Emanuel (2001), ?Constructivism and International Relations?, Handbook of International Relations, Walter Carlsnaes vd. (ed.), Sage Yayıncılık, London, s.95-118
BARNETT, Michael (2006), ?Social Constructivism? Th Globalization of World Politics, Baylis J. Ve S. Smith (ed.), Oxford University Press, s. 251-271.
BIENEN D., C. Freund, V. Rittberger (1999), ?Social Interest, Policy Networks and Foreign Policy: An Outline of Utilitarian-Liberal Foreign Policy Theory?
BİKMEN Filiz, Zeynep MEYDANOĞLU (2006), Türkiye?de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu, TÜSEV Yayınları, Yayın No. 39, İstanbul.
CHECKEL, Jeffrey T. (1997), ?International Norms and Domestic Politics: Bridging the Rationalist-Constructivist Divide?, European Journal of International Relations, Vol. 3, N. 4, s. 473-495.
CHECKEL, Jeffrey T. (2008), ?Constructivism and Foreign Policy?, Foreign Policy Theories, Actors and Cases, Smith, S., A. Hadfield, T. Dunne (ed.), Oxford University Press, s.71-83.
ÇAHA, Ömer (2001), Türkiye?de Sivil Toplum: Sivil Topluluklardan Sivil Topluma?, Liberalizmin İncelenmesi, Ankara.
ÇELİK, Ahmet Hüsrev (2006), ?Sivil Toplum Kuruluşlarının Türk Dış Politikasına Etkisi?, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), ?Türkiye?nin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler?, Sivil toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 11-22.
DOUGHERTY James E. ve Robert L. PFALTZGRAFF (1996), Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, Longman, New York.
DUNNE, Timothy (1997), ?Liberalism?, The Globalisation of World Policies: An Introduction to International Relations, Ed. By John Baylis and Steve Smith, Oxford University Pres, pp. 147-163.
GOLDSTEIN J.S. ve J.C. PEVEHOUSE (2010), International Relations , 9. Baskı, Longman.
GÜVENÇ, Serhat (2006), ?Türkiye?nin Dış Politikası ve Düşünce Kuruluşları?, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.159-179
HOLLIS M. ve S. SMITH (1991), Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Pres.
HUDSON, Valerie (2007), Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham: Rowland&Littlefield Publishers, ABD.
İNAT, Kemal ve Ali BALCI (2007), ?Dış Politika: Teorik Perspektifler?, Uluslararası Politikayı Anlamak, Zeynep Dağı (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, s. 212-287.
KATZENSTEIN Peter J. (1976), ?International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Industrial States? International Organization, Vol. 30 N. 1, s. 1-45.
KEYMAN, Fuat (2006), Türkiye?de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yayınları, Ankara.
KÜÇÜK, Mustafa (2009), ?Uluslararası İlişkiler Kuramında ?Konstrüktivist Dönüşü? Anlamak?, Ege Akademik Bakış, Cilt 9, sayı 2, s. 771-795.
MORAVCSIK, Andrew (1997), ?Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of International Politics?, International Organization, Vol. 51, No. 4, p. 513-53.
ORHAN, Oytun (2010), ?Iraklı Kürtlerin Parlamento Seçim Sonuçlarına ve Türkiye İlişkilere Bakışı: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Araştırma? Ortadoğu Analiz, Cilt 2, Sayı 18, Haziran, s. 23-32.
ÖZCAN Nihat Ali (2006), İran Sorununun Geleceği, Senaryolar, Bölgesel Etkiler ve Türkiye?ye Öneriler, TEPAV Yayınları, Ankara.
ÖZCAN, Gencer (2004), ?Türkiye Dış Poliitkası?nda Algılamalar, Karar alma ve Oluşum Süreci?, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu (der.), 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, s. 829-895.
RITTBERGER, Volker (2004), ?Approach to the Study of Foreign Policy Derived from International Reletions Theories?, Tubingen University, No. 46.
ROSATI J.A. (1995), ?A Cognitive Approach to the Study of Foreign Policy?, in Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation, L. Neack, J. A. K. Hey, P. J. Haney (ed.), Englewood Cliffs: Prentice Hall, pp. 49-70.
TESEV (2008), Kürt Sorununun Çözümüne Dair Bir Yol Haritası: Bölgeden Hükümete Öneriler, TESEV Yayınları.
WENDT, Alexander (1995), ?Constructing International Politics?, International Security, Vol. 20, No.1, Summer, s. 71-81.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6