Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Ilişkilerde Insan Haklari ve Demokratikleşme Süreçleri ULI 626 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İnsan Hakları ve Demokratikleşme reformlarının uluslararası ilişkilerde etkileri ve sonuçlarının analizi. Demokrasi, demokratikleşme ve demokrasinin pekişmesi kavramları, demokratikleşme dalgaları, demokratikleşmede kullanılan yöntemler, demokratikleşme ve uluslararası ilişkilere etkileri.
Course Content İnsan Hakları: Kaynağı, Felsefi Temelleri ve Gelişimi.
İnsan Hakları Kategorileri.
Küresel Siyaset ve İnsan Hakları: İnsan haklarının uluslararasılaşması.
İnsan Haklarının Korunması Rejimleri: Ulusal korunma mekanizmaları,
Uluslararası insan hakları rejimleri ve korunma mekanizmaları.
Tarihsel Süreçte Demokrasi Fikri ve Pratiğinin Oluşumu.
Demokrasi Kuramları ve Modelleri.
Demokrasinin Kavramsal ve Kurumsal Temelleri.
Ulus Devlet, Küreselleşme ve Demokratikleşme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan hakları ve demokratikleşme konusunda bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerde güncel konuları takip edebilmek. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve tanışma
2 Demokrasinin Kavramsal ve Kurumsal Temelleri.
3 Tarihsel Süreçte Demokrasi Fikri ve Pratiğinin Oluşumu.
4 İnsan Hakları: Kaynağı, Felsefi Temelleri ve Gelişimi.
5 Küresel Siyaset ve İnsan Hakları: İnsan haklarının uluslararasılaşması.
6 Ulus Devlet, Küreselleşme ve Demokratikleşme I.
7 Ulus Devlet, Küreselleşme ve Demokratikleşme II.
8 Ara Sınav
9 Küresel Siyaset ve İnsan Hakları: İnsan haklarının uluslararasılaşması I.
10 Küresel Siyaset ve İnsan Hakları: İnsan haklarının uluslararasılaşması. II.
11 Uluslararası insan hakları rejimleri ve korunma mekanizmaları
12 Örnek vaka I.
13 Örnek vaka II.
14 Sonuç ve Değerlendirme
Resources
Course Notes ? G. Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev: Tunçer Karamustafaoğlu, Metmet Turhan, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Ankara, 1993<br>? David Beetham ve Kevin Boyle, Demokrasinin Temelleri, Liberte, Çeviren, Vahit Bıcak, Ankara, 1998<br>? R. Dahl, Demokrasi Üstüne, Çev: Betül Kadıoğlu, Ankara, 2001<br>? Arat, Zehra F.. Democracy and Human Rights in Developing Countries, Lincoln: iUniverse, 1993. <br>? Burnell, Peter, Randall, Vicky ve Rakner, Lise . Politics in the Developing World, Oxford: Oxford University Press , 2011.<br>? Bagchi, Subrata Sankar ve Das, Arnab. Human Rights and the Third World: Issues and Discourses,New York: Lexington Books, 2012.<br>? Cheema, G. Shabbir . Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries, New York: Kumarian Press, 2005.<br>? Diamond, Larry ve Linz, Juan J. . Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy, New York: Lynne Rienner Publishers Inc, 1995.<br>? Dinavo, Jacques V. . Privitization in Developing Countries: Its Impact on Economic Development and Democracy, Westport: Praeger, 1995.<br>? Duffield, Mark . Global Governance and the New Wars, New York: Zed., 2001.<br>? Nault, Derrick M. ve England, Shawn L. . Globalization and Human Rights in the Developing World,New York: Palgrave Macmillan, 2011.<br>? Pinkney, Robert . Democracy in the Third World, New York: Lynne Rienner Publishers Inc. 2002, <br>? Rotberg, Robert I. . When States Fail: Causes and Consequences, Princeton: Princeton University Press, 2004.<br>? Zolberg, Aristide R., Suhrke, Astri ve Aguayo, Sergio . Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World, New York: Oxford University Press, 1989.<br>? Samuel Huntington, Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Çeviren: Ergun Özbudun, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Ankara 2002,<br>? Arent Lijphart, Demokrasi Motifleri, Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları, Çev: Güneş Ayas, Utku Umut Bulsan, Salyangoz Yayınları, İstanbul, 2006<br>? Donald L. Horowtz, ?Demokratik Sistemleri Karşılaştırmak?, Edit: Larry Diamond ve Marc F. Platter, Demokrasinin Küresel Yükselişi, Yetkin Yayınları, Ankara 1995.<br>? Faared Zakaria, Özgürlüğün Geleceği/Yurtta ve Dünyada İlliberal Demokrasi, Çev: Meral Öztoprak Sağır-H. Serkan Akıllı, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2007.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6