Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern Alman Felsefesi FDB 601 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. TAMER YILDIRIM
Course Lecturers Doç.Dr. TAMER YILDIRIM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Alman Felsefesi, çağdaş dönemde felsefi geleneklerinin büyük bir kısmını etkilemiştir. Özellikle idealist, Romantik, Materyalist yönelimlerin hepsinin yansımaları olmuştur. Bu ders Yüksek lisans ve Doktora çalışmasında bu konuları çalışmak isteyenler için yol gösterici ve temel referans olacaktır.
Course Content Alman dilinde felsefe ya da Almanlar tarafından yapılan felsefe son derece çeşitlidir ve yüzyıllar boyunca hem analitik hem de kıtasal felsefedeki geleneklerin merkezi olmuştur, Leibniz’den Kant’a, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Heidegger’e ve Jaspers’dan çağdaş filozoflara kadar. Öğrencilerin modern Alman felsefesinin kaynaklarını öğrenmeleri umulmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çağdaş Alman felsefesinin hangi alanları kapsadığını bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çağdaş Alman felsefesinin genel felsefe tarihi içindeki yerini kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Çağdaş Alman felsefesinin temel konularını kavrar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çağdaş Alman felsefesinde yer alan filozofların görüşlerini bilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Çağdaş Alman felsefesinni temel problemlerini bilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Çağdaş Alman felsefesinin gelişim şeklini bilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modern Alman Felsefesi nedir?
2 Gottfried Leibniz, Chiristian Wollf
3 Immanuel Kant
4 Johann Gotltieb Fichte
5 Friedrich Schelling
6 Georg Wilhwlm Friedrich Hegel
7 Arthur Schopenhauer
8 Ludwig Andreas Feuerbach
9 Karl Marx
10 Friedrich Nietzsche
11 Martin Heidegger
12 Karl Jaspers
13 Edmund Husserl
14 Frankfurt Okulu
Resources
Course Notes
Course Resources Frederick C. Beiser, The fate of reason : German philosophy from Kant to Fichte, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1987.
Frederick Copleston, Felsefe tarihi: çağdaş felsefe Fichte’den Nietzche’ye: Alman idealizmi, trc. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 1990.
Rüdiger Bubner, Modern Alman felsefesi, trc. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 1993.
Bedia Akarsu, Çağdaş felsefe: Kant´tan günümüze felsefe akımları, 3. bs., İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1994.
David West, Kıta Avrupası felsefesine giriş: Rousseau, Kant, Hegel’den Foucault ve Derrida’ya, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayınları, 1998.
Paul Gorner, Twentieth Century German philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2000.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Ödev 20
2. Ödev 20
3. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 10 30
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6