Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yahudilikte Çağdaş Akimlar FDB 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ALİ BAĞIR
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Bu ders günümüzde Yahudilikte hangi dini akımların olduğunu, bu akımlar arasındaki farkları ortaya koymaktadır. Derste dini zemindeki akımların üzerinde durulmakla birlikte bunların sosyal yönüne de değinilecektir.

Course Content

Yahudilikte mezhepler
Yahudiler arasındaki kültürel farklılıklar
Günümüzde Yahudi mezhepleri
Küçük cemaatler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Günümüzde Yahudi mezhepleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ortodoks Yahudiler, Aşkenazlar, Sefaradlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yahudiliğin misyoner veçhesi: Nuhilik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Yahudilikte mezhepler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Mezhepleşmenin tarihteki kökeni Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Yahudiler arasındaki kültürel farklılıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yahudilikteki Mezhepleşmenin tarihteki kökeni
2 Günümüz Yahudiliğindeki farklılaşmada kültürel unsurlar
3 İsrail toplumunda kutuplaşma
4 Ortodoks Yahudiler, Aşkenazlar, Sefaradlar
5 Reformist Yahudiler
6 Muhafazakâr Yahudiler
7 Karaylar
8 Samiriler
9 Falaşa ve Mizrahiler
10 Hasidiler ve Mitnagdim
11 Haredim ve Habadlar
12 Küçük cemaatler
13 Farklı cephelerden Siyonizm ve anti-Siyonist Yahudiler
14 Yahudiliğin misyoner veçhesi: Nuhilik
Resources
Course Notes <p>Abraham Cronbach, Reform Movements in Judaism, 2012.<br /> Salime Leyla G&uuml;rkan, Yahudilik, İstanbul: İSAM, 2009.<br /> Salime Leyla G&uuml;rkan, Yahudi geleneğinde reform anlayışları, Milel ve Nihal, 5:2 (2008), 147-159.<br /> Bekir Zakir &Ccedil;oban, Josephusun g&ouml;z&uuml;yle ilk d&ouml;nem Yahudi fırkaları, DE&Uuml;İFD, 27 (2008), 57-69.<br /> Hasidism, Encyclopedia Judaica.<br /> Haredim, Encyclopedia Judaica.<br /> Mitnaggedim, Encyclopedia Judaica.<br /> Sects, minor, Encyclopedia Judaica.<br /> Hatice Tiryaki, Reformist Yahudilik, Y.L. tezi, M.&Uuml;., 2006.<br /> Yaşar Kutluay, İslam ve Yahudi mezhepleri, 4. bsk., İstanbul: Anka, 2001.<br /> Allan Nadler, Faith of the Mithnagdim: Rabbinic responses to Hasidic rapture, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.<br /> &nbsp;</p>
Course Resources

Michael A. Meyer, Response to modernity: a history of the reform movement in Judaism, WSUP, 1995.
Cafer hadi Hasan, el-Yehudü'l-Hasidim: neş'etuhum, tarihuhum, akaiduhum, tekaliduhum, Dimaşk: Daru'l-Kalem, Beyrut: ed-Daru'ş-Şamiyye, 1994.
H. J. Zimmels, Ashkenazim and Sephardim: their relations differences and problems as reflected in the Rabbinical response, KTAV, 1993.
Essential papers on Hasidim: origins to present, [ed. Gershon David Hundert], New York: NYUP, 1991.
Mordechai Roshwald, Marginal Jewish Sects in Israel -I-, International Journal of Middle East Studies, 4:2 (Aprel, 1973), 219-237.
Mordechai Roshwald, Marginal Jewish Sects in Israel -II-, International Journal of Middle East Studies, 4:3 (Jul., 1973), 328-354.
Marshall Sklare, Conservative Judaism: An American Religious Movement, New York: UPA, 1985.
Moshe Davis, The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America, Greenwood Publishing Group, 1963.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 35
1. Ödev 40
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 1 1
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6