Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psikanaliz ve Din FDP 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Öğrenciler, Psikanaliz ve Din dersinde; farklı çalışma alanlarını ve bilinçaltıyla ilgili alanları araştırmayı öğrenirler.

Course Content

Bu derste, başlangıcından günümüze din psikolojisi ve psikanalizm ilişkisi ve araştırmalarda karşılaşılan farklılıklar işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikanalizmle ilgili farklı kavramları algılar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dersin temel kaynaklarını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Din Psikolojisi-psikanalizm ilişkisini derler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İçedönüklük ve dışa dönüklüğü mukayese eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Psikanalistlerin rüya ve insan ilişkisine bakışını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Dini tutum ve davranışlarla ilgili olarak psikanalistlerin yaklaşımlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 C.G.Jungun din ve insan ilişkisine bakışı sentezler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikanalizme genel bakış
2 Bilinçaltı ve insan
3 İd, ego ve superego kavramlarının tahlili
4 S.Freud psikanalizminin genel hatları
5 S.Freudun din ve insan ilişkisine bakışı
6 C.G.Jungun kişilik psikolojisi
7 İçedönüklük-dışadönüklük
8 C.G.Jungun din ve insan ilişkisine bakışı
9 C.G.Jungun din ve insan ilişkisine bakışı
10 A.Adlerin aşağılık kompleksi görüşü
11 E.Fromm ve psikanalizm
12 Ahlak felsefesi ve psikanalizm
13 Hümanist ahlak anlayışı ve insan
14 Psikanalistlerin rüya ve insan ilişkisine bakışı
Resources
Course Notes <p>Yavuz, K.(1987), Psikanalizde İlk Dini Gelişmelerin Değeri, Atat&uuml;rk &Uuml;ni. Yay., Erzurum.</p>
Course Resources

1. Adler, A.(1985), İnsanı Tanıma Sanatı, Dergah Yayınları, İstanbul.
2. Köse, A.,(2000), Freud ve Din, İz Yayınları, İstanbul.
3. Jung,C.G.(1993),Din ve Psikoloji, İnsan Yayınları, İstanbul.
4. Kısa, C.(2005), C.G.Jungda Din ve Birleşme Süreci, İ.İlahiyat vakfı Yay., İzmir
5. Adler, A.,(2001), Psikolojik Aktivite, Say Yayınları, İstanbul.
6. Fromm, E.,(1994), Kendini Savunan İnsan, Say Yayınları, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6