Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Grekçe ve Gramer ve Syntaks FDT 605 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hıristiyanlığın kaynak dili olması münasebetiyle Grekçenin öğrenilmesi önem arzetmektedir.
Course Content Grekçenin nasıl bir dil olduğu, kelime yapısı, batı dillerine kaynak oluşturduğu hususu anlaşılmaya çalışılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Grekçe cümle yapısını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Kaynak dillerin önemini açıklar Anlatım, Sınav ,
3 Grekçe harfleri tanimlar Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Grekçeyi batı dillerinin anası olarak tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Dinler tarihi doktora öğrencisi olarak Hıristiyanlığın kaynak dili olan Grekçeden yararlanmanın önemini tartışır Anlatım, Sınav ,
6 Grekçe kelimelerin isim ve fiil yapısını değerlendirir. Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Grekçe isim çekimleri
3 Fiil çekimleri
4 Futurum (gelecek zaman), aoristum (geçmiş zaman)
5 Sıfatlar, os ile biten sıfatlar,
6 Sıfat gibi kullanılan ifadeler
7 Sıfatların dereceleri
8 Vize sınavı
9 Fiillerde uzamalar
10 İşlenen konularla ilgili alıştırma
11 Bileşik fiillerde artma ve katlam
12 Mastarlar
13 İşlenen konularla ilgili alıştırma
14 Genel değerlerndirme
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Taşlıklıoğlu, Zafer (1968), Grekçe Gramer ve Syntaks I, Edebeiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul
[2] Gobry, Ivan (2000), Le Vocabulaire grec de la Philosophie, Paris
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6