Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ailede Din Eğitimi FDE 606 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, ailedeki din eğitiminin önemini, mahiyetini, boyutlarını ve genel ilke ve yöntemlerini incelemektir.

Course Content

Bu derste, aile içindeki din eğitiminin mahiyeti, ilke ve yöntemleri işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ailede din eğitiminin önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Aileyi temel bir eğitim kurumu olarak değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Ailedeki din eğitiminin mahiyetini ve boyutlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Ailede çocukların din ile ilişkilerinin özelliklerini tahlil eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Din eğitimi açısından ana-baba rollerini tahlil eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Ailede çocukların uyum, intibak ve özdeşleşme çabalarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Ailede din eğitiminin ilke ve yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar: Aile, aile eğitimi, ailede din eğitimi
2 Ailede din eğitiminin amacı ve önemi
3 Ailede din eğitiminin mahiyeti ve boyutlar
4 Ailede din eğitiminin sistematiği, zamanlaması ve hiyerarşisi
5 Ailede din eğitiminde görevler ve ilkeler
6 Ailede din eğitimi metot ve teknikleri
7 Ailede çocuğun din eğitimini etkileyen faktörler
8 Ara sınav
9 Çocuğun din eğitiminde ana-baba rolleri
10 Çocuğun din eğitimi açısından aile içi ilişki ve iletişimler
11 Okul öncesi dönemde çocuğun gelişim özellikleri ve öğrenme tarzı
12 Aile içi din eğitiminde dil ve kavramlar
13 Aile içi din eğitiminde adet ve gelenekler
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Abdurrahman DODURGALI, Ailede Çocuğun Din Eğitimi, M.Ü. İlâhiyat Fak. Vakfı Yayınları, İstanbul 1996
[2] Abdullah ULVAN, İslamda Aile Eğitimi, çev. C. Yıldırım, Uysal Yayınevi, Konya, 1994
[3] Beyza BİLGİN, İslam ve Çocuk, Diyanet İşleri Başk. Yayınları, Ankara 1991
[4] Yurdagül KONUK, Çocukta Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, Ank., 1994
[5] Mualla SELÇUK, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, Ankara 1990
[6] M. Emin AY, Çocuklarımıza Allahı Nasıl Anlatalım, İstanbul, 1994

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 8 8
Final 1 1 1
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6