Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ibn Rüşd Metafiziği FDI 607 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ATİLLA ARKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İslam Felsefesi alanında doktora yapan öğrencilere İslam felsefesinin önemli isimlerinden İbn Rüşd´ün metafiziğini detaylı bir şekilde sunmaya çalışmaktır.
Course Content İbn Rüşd metafiziği, İbn Rüşd metafiziğindeki ontolojik ilkeler ve problemler, İbn Rüşd metafiziğinin etkisi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İbn Rüşd metafiziğinin Batı düşüncesini etkisini saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 İbn Rüşd metafiziğindeki ontolojik kavramları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 İslam felsefesinde metafizik düşünceyi analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Yunan felsefesinde metafizik düşünceyi analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 İbn Rüşdde metafiziğin konusu tasvir eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 İbn Rüş metafiziğinin temel ilkeleri ve problemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İbn Rüşd öncesi Yunan filozoflarında metafizik düşünce
2 İbn Rüşd öncesi İslam filozoflarında metafizik düşünce
3 İbn Rüşd metafiziğinin konusu, araştırma problemleri, ilkeleri
4 Genel ontolojik kavramlar
5 Genel ontolojik kavramlar
6 İbn Rüşd Metafizik şerhlerinden klasik metin okuma
7 İbn Rüşd Metafizik şerhlerinden klasik metin okuma
8 ARA SINAV
9 İbn Rüşd Metafizik şerhlerinden klasik metin okuma
10 İbn Rüşd Metafizik şerhlerinden klasik metin okuma
11 İbn Rüşd Metafizik şerhlerinden klasik metin okuma
12 İbn Rüşd Metafizik şerhlerinden klasik metin okuma
13 İbn Rüşd Metafizik şerhlerinden klasik metin okuma
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Litera yay. 2004.<br>İbn Rüşd, Tefsiru Mabade´t-tabia, Darul Meşrık, Beyrut 1987.
Course Resources İbn Sina. Şifa, Metafizik I. çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2004.
İbn Sina. Şifa, Metafizik II. Çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2005.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6