Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Din Eğitimi FDE 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Course Category
Course Objective

Ders karşılaştırmalı eğitimle ilgili yaklaşımlarla birlikte dünyadaki din öğretimi politikaları, pedagojisi vb. alanındaki politika ve değişim sürecinin anlaşılmasını amaçlamaktadır.

Course Content

Karşılaştırmalı eğitim, metot, niçin karşılaştırmalı din eğitimi, okullarda din dersi modellerini etkileyen unsurlar, din dersine ilginin artma nedenleri, din-devlet ilişkisi ve din öğretimi politikası, Bazı uluslar arası örgütler ve din öğretimi, AGİT Toledo din hakkında öğrenme raporu, Avrupa Konseyi raporu

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okullarda din öğretimine etki yapan faktörleri eleştirel olarak tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Gerekçeli olarak farklı din öğretimi politikalarını formüle eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Din öğretimi ve insan hakları ilişkisini gösterir Tartışma, Anlatım, Sınav ,
4 Ülkelerdeki din eğitimi uygulamalarını karşılatırır Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
5 Son yıllarda uluslararası düzeyde okullarda din öğretimi alanındaki gelişmeler ve çalışmaları değerlendirir Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev,
6 Karşılaştırmalı eğitim kavramlarını ve metodunu betimler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Karşılaştırmalı eğitim ve araştırma yaklaşımları
3 Niçin okullarda karşılaştırmalı din öğretimi?
4 Din öğretimine uluslar arası ilginin artma nedenleri
5 Okullarda din eğitimi modellerinin oluşumuna etki yapan faktörler
6 Din-devlet ilişkisi ve din eğitimi
7 Avrupa Konseyinin Din öğretimi politikası ve raporu
8 Ara sınav
9 AGİT Toledo din hakkında öğrenme raporu
10 AİHM kararlarında din dersleri
11 Bazı Batı Avrupa ülkelerinde okullarda din öğretimi
12 Bazı Batı Avrupa ülkelerinde okullarda din öğretimi
13 Bazı İslam ülkelerinde okullarda din öğretimi
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1] Köse, A. & T. Küçükcan (2008) (eds) Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkileri, İSAM Yayınları, İstanbul.
[2] MEB (2003) Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu, MEB Yayınları, Ankara.
[3] Kaymakcan, R. (2004) Günümüz İngilteresinde Din Eğitimi, Dem yayınları, İstanbul.
[4] Bray, M. Ve diğerleri (2007) (eds) Comparative Education Research, Approaches and Methods, Springer.
[5] Çelebi, İ. (2007) (eds) Avrupa Birliğ Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul.
[6] Kaymakcan, R. (2007) Yeni ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu, Sabancı Un. Eğitim reformu Girişimi, Myra Yayıncılık, İstanbul.
[7] OSCE (2007) Toledo Guiding Principles on teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, OSCE, ODIHR, Warsaw.
[8] Keast, J. (2007) (ed) Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools, Council of Europe, Strasbourg.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6