Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntemleri CSS 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR,
Course Assistants

Arş. Gör. Abdülkadir Altınsoy ve Arş.Gör. Yunus Yiğit

Course Category
Course Objective

Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. 

Course Content

Bilimsel araştırmanın tanım ve felsefesi, bilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin kavramlar, nicel, nitel ve karma yöntem araştırmalarının tanıtımı, akademik yazı yazma teknikleri, araştırma deseni oluşturma ve bilimsel düşünme yöntemleri, literatür tarama ve kaynak gösterme ile bilimsel bir çalışmanın tamamlanıp yayınlanması için gerekli süreçler hakkında bilgiler sağlamak

 

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal bilim felsefesini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Bilimsel araştırmalarda kaynak kullanma ve atıf verme yöntemlerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Araştırma önerisi geliştirir, başından sonuna araştırma sürecini tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Nitel araştırma tekniklerinden en az birini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Nicel araştırma tekniklerinden en az birini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 SPSS istatistik yazılımını kullanarak veri analizi yapar Anlatım, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Araştırma yöntemlerine giriş
2 Araştırma konusunun belirlenmesi
3 Araştırma yönteminin belirlenmesi
4 Nitel araştırma yöntemleri
5 Nicel araştırma yöntemleri
6 Örnekleme ve örnek alma yöntemleri
7 Araştırma etiği
8 Yazım, üslup teknikleri ve şekil şartları
9 Excel uygulamaları
10 SPSS uygulamaları
11 NVivo uygulamaları
12 QDA Miner uygulamaları
13 Araştırmacıda vizyon geliştirme
14 Akademik çalışma kültürü ve genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Neuman, Lawrance (2012), Toplumsal Araştırma Yöntemleri I ve II, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Yayın Odası, 5. Basım, Ankara
2. Punch, Keith F.(2011), Sosyal Araştırmalara Giriş, Siyasal Kitabevi, 2. Basım, Ankara
3. Lakatos, Imre (2012), Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi, Alfa Yay., İstanbul
4. Creswell, John W. (2015), Nitel Araştırma Yöntemleri- Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni- Siyasal Kitabevi, 2.Basım, Ankara
5. Merriam, Sharan B.(2013), Nitel Araştırma – Desen ve Uygulama için bir Rehber-, Nobel Yay, Ankara
6. Creswell, John, W.(2015), A Concise Introduction to Mixed Methods Research, Sage, USA
7. Creswell, John W. and Clark, Plano Vicki L.(2015), Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, Anı Yay. 2. Basım, Ankara
8. Thompson, Mel (2011), Kendi Kendinize Felsefe Öğrenin, Pegasus Yay. 2. Basım, İstanbul
9. Sosyal Bilimleri Açın (Gulbenkian Komisyonu) Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Rapor (2012), Metis Yay., İstanbul.
10. Serdar, Ziyaeddün (2001), Thomas Kuhn ve Bilim Savaşları, Everest Yay., İstanbul
11. Demir, Ömer (2009), Bilim Felsefesi, Vadi Yay,
12. Day, Robert A.(2009), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, TÜBİTAK Yay, 4.Basım http://kutuphane.ege.edu.tr/bilimselmakale.pdf

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
10 Güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirebilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 24 24
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6