Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Sosyal Siyaset CSS 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CİHAN SELEK ÖZ
Course Lecturers Doç.Dr. CİHAN SELEK ÖZ,
Course Assistants

Arş. Gör. Yunus Yiğit

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı; toplumdaki dezavantajlı grupları ele almak, çeşitli sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sosyal sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirebilmektir.

Course Content

Sosyal politikanın değişik gruplar açısından (yaşlılar, engelliler, işçiler, kadınlar, aileler vs.) uygulama biçimleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar Hakkında Bilgi Sahibi Olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Politikalar Hakkında Bilgi Sahibi Olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar: Ücret Politikası Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
2 Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar: Çalışma Süreleri Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
3 Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar: İş Sağlığı ve Güvenliği Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
4 Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar: İş Güvencesi Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
5 Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar: Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Güvencesi Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
6 Çalışma Hayatında Ayrımcılık Yasağı Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
7 İşsizlere Yönelik Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
8 Genç İşsizlere Yönelik Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
9 Vize Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
10 Yoksullara Yönelik Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
11 Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
12 Çocuklara Yönelik Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
13 Engellilere Yönelik Yönelik Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
14 Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
Resources
Course Notes
Course Resources

ALCOCK, Pete, Margaret May and Karen Rowlingson (2011),  Sosyal Politika: Kuramlar ve Uygulamalar, Siyasal Kitabevi, Ankara.

ALPER, Yusuf ve Aysen Tokol (2016), Sosyal Politika, Dora Basım, Yedinci Baskı, Bursa.

DEDEOĞLU, Saniye ve Adem Yavuz Elveren, 2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet

Güven, H. Sami; Sosyal Politikanın Temelleri; Ezgi Kitapevi; Bursa; 1995.

KORAY, Meryem (2012), Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Dördüncü Baskı, Ankara.

SALLAN GÜL, Songül (2006), Sosyal Devlet Bitti, Yasasın Piyasa! Yeni Liberalizm ve Muhafazakârlık Kıskacında Refah Devleti, Ebabil Yayınları, Ankara.

ŞENKAL, Abdülkadir (2005), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Alfa Basım, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme X
10 Güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6