Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Siyasetin Tarihi Gelişimi Temelleri CSS 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ONUR METİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ONUR METİN,
Course Assistants

Arş. Gör. Cihan Durmuşkaya

Course Category
Course Objective

Bu ders; sosyal siyasetin tarihi gelişimi ve temellerine yöneliktir. Sosyal siyasetin tarihi gelişimi ve temelleri bilinmeden sosyal politikaları anlamak mümkün değildir. Bu dersin amacı, doğuda ve batıda sosyal siyasetin doğuşu ve gelişimini ve bu doğuşa ve gelişime sebep olan koşulları analiz etmektir.

Course Content

Doğuda ve Batıda sosyal siyasetin doğuşu ve gelişimi, dar anlamda sosyal politika anlayışından geniş anlamda sosyal politika anlayışına doğru sosyal politikanın evrimi, sosyal siyasetin uygulama biçimleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İktisadi konulara ve yansımalara sosyal boyutuyla bakar ve yeni bakış açıları kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo,
2 Klasik ve modern sosyal sorunların çözümüne yönelik akademik ve pratik bilgi birikime sahip olur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Teorik boyutuyla sosyal politikaların temel esaslarını dinamik bir toplumsal süreçte belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sosyal sorunlarının perde arkasını kavrar ve çözüm stratejileri geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sosyal barış ve dayanışma gibi sosyal siyaset hedeflerinin toplum hayatında hakim olabilmesi yönünde makul yaklaşımlar ve uygun düşünceler geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Sosyal bilimlerde bütüncül sosyal politika uygulamalarının önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Doğuda ve Batıda Sosyal Siyasetin Tarihi Gelişimi Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
2 Doğuda ve Batıda İşçi Sınıfının Rolü Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
3 Doğuda ve Batıda Sosyal Güvenlik Sisteminin Doğuşu ve Gelişimi Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
4 Doğuda ve Batıda Klasik Sosyal Siyasetin Kuruluşu Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
5 Modern Sosyal Siyasetin Kuruluşu Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
6 Uluslararası Sosyal Siyasetin Doğuşu ve Gelişimi Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
7 Vize
8 Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenliğin Araçları Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
9 Sosyal Güvenliğin Ulusal ve Uluslararası Araçları Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
10 Sosyal Hizmetler Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
11 Devletçe Bakılma ve Kamusal Sosyal Yardımlar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
12 Değişik Sosyal Gruplar için Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
13 Değişik Sosyal Gruplar için Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
14 Değişik Sosyal Gruplar için Sosyal Politikalar Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
Resources
Course Notes
Course Resources

KORAY, Meryem (2005), Sosyal Politika, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
ÖZDEMİR, Süleyman (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın no: 2004-69, İstanbul.
ŞENKAL, Abdülkadir (2005), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Alfa Basım, İstanbul.
TALAS, Cahit (1992), Türkiyenin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara.
TOKOL, Aysen (2000), Sosyal Politika, 2. Baskı, Vipaş Yayınları, Bursa.
 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
10 Güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6