Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yerin Yapisi ve Jeodinamik JFM 525 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT UTKUCU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çalışma konuları doğrudan veya dolaylı olarak yer bilimleri ile ilgili lisansüstü öğrencilerine Yerin yapısı ve dinamiği ile ilgili ayrıntılı bilginin verilerek tez çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri veya araştıracakları dinamik süreçlerin köken ve temelleri hakkında aydınlatılması. Türkiyenin jeodinamiğinin de bazı güncel araştırma projelerinin sonuçları ile birlikte ayrıntılı olarak anlatılması.

Course Content

Yerin içyapısının belirlenmesinde Sismolojinin önemi, Yerin kabuk, Manto ve çekirdeğinin hız yapısı ve bileşimi, faz-mineral dönüşümleri ve önemi, sismik hızın derinlik gradiyenti ve faz dönüşümlerinin karşılaştırılması, sismik dalga yayınımı yardımı ile Yerin iç yapısının görüntülenmesi, Manto konveksiyon akımları, Yer manyetik alanındaki değişimlerin Yer kabuğunun dinamiğine getirdiği kanıtlar, Yerin dinamik yapısının Levha tektoniği kuramı ile ilişkilendirilmesi, dalma-batma olayının ayrıntılı özellikleri, dalan levha üzerinde etkin olan kuvvetler, dalan levhanın ve dehidrasyon olayının sismolojik kanıtları, derin depremler ve mekanizmaları sorunu, Türkiye ve yakın çevresinin ayrıntılı jeodinamiği ve güncel araştırmalardan elde edilen bilgiler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye ve çevresinde kabuk ve üst manto yapısını ve levha hareketlerini güncel çalışmalardan örnekler vererek ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Yitim zonlarında dalan levha boyunca yapısal özelliklerin değişimlerini ve gözlenmiş dinamik süreçleri anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Türkiye ve çevresinde kabuk ve üst mantoda gözlenen dinamik süreçleri yakın geçmişte elde edilmiş sismolojik ve jeodezik veriler ışığında tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Sismik tomografi yönteminin temel özelliklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Üst manto süreksizliklerini ve yer bilimleri açısından önemlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
6 Levha hareketlerinin nedenlerini kökenleri açısından sınıflar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yerbilimlerinde jeodinamik kavramı ve önemi
2 Yerin katmanları, özellikleri ve Sismoloji
3 Faz-mineral dönüşümleri ve deprem dalga yayılımına etkileri
4 Deprem dalga yayılımı yardımıyla Yerin içyapısının araştırılması
5 Yer manyetik alanı ve zamana bağlı değişimleri
6 Yer manyetik alanındaki değişimler ve dinamik Yer kabuğu
7 Yerin iç dinamiği ve levha tektoniği kuramı
8 Dalma-batma zonları ve ayrıntılı yapıları
9 Dalma-batma zonları ve ilişkili dinamik olayların sismolojik kanıtları
10 Derin depremler ve önerilen mekanizmalar
11 Türkiye ve yakın çevresinin jeodinamiği: Genel
12 Türkiye ve yakın çevresinin jeodinamiği: Güncel çalışmalar
13 Türkiyenin jeodinamiği: Araştırılması gereken problemler.
14 Genel tekrar ve tartışma.
Resources
Course Notes <p>Prof.Dr. Murat UTKUCU, Yerin Yapısı ve Jeodinamik Ders Sunuları</p>
Course Resources

Cox, A. and Freeman, W.H., Plate tectonics and geomagnetic reversals, San Fransisco, 702 pp, 1973.

Fowler, C.M.R, The solid earth, Cambridge University press, 472 pp., 1990.

Butler, R., Paleomagnetism: Magnetic Domains to Geologic Terranes, Arizona University, 1992.

W.-J. Su, R. L. Woodward and A. M., Dziewonski, Degree-12 Model of Shear Velocity Heterogeneity in the Mantle, Journal of Geophysical Research, vol. 99(4) 4945-4980, 1994.

Lay, T and T.C. Wallace, Modern Global Seismology, San Diego, CA., USA, Academic Pres, 1995.

Lowrie, W., Fundementals of Geophysics, Cambridge University Press, 354 pp, 1997.

McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgıev, I., Gürkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Nadarıya, M., Ouzounıs, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Şanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, M.N. and Veis, G., GPS constraints on plate kinematics and dynamics in the Eastern Mediterrenean and Caucasus, J. Geophys. Res., 105, 5695-5719, 2000.

Stein, S. And Wysession, M., An introduction to seismology, earthquakes, and earth structure, Blackwell Publishing,498 pp, 2003.

Sandvol, E., T¨urkelli, N. and Barazangi, M., The Eastern Turkey Seismic Experiment: The study of a young continent-continent collision, Geophys. Res. Lett. 30(24), 8038, doi:10.1029/2003GL018912, 2003.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6