Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendisler Için Ileri Istatistik Analizi ENM 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BAYRAM TOPAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Verilerin basit ve çok değişkenli istatistik teknikler kullanılarak analiz edilerek sonuçların yorumlanması ve karar vericilere yardımcı olmak
Course Content Örnekleme dağılımları ve Hipotez testleri, Nonparametrik testler Ki-kare bağımsızlık testleri, Varyans Analizi, Regresyon Analizi, Bazı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Verileri derler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
2 Hipotezler kurar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Analiz çıktılarının değerlendirir Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Uygun veri derleme yöntemini seçer Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Ham verileri istatistik analiz için hazır hale getirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Paket programlar kullanarak verileri analiz eder Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
7 Güvenilirlik analizleri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Hipotezleri test eder ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Verilere uygun analiz tekniklerini seçer Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Analiz sonuçlarını rapor eder Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım,
11 İstatistik paket programlar kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Örnekleme dağılımları
2 Hipotez Testleri
3 Nonparametrik Testler
4 Nonparametrik Testler (Devam)
5 Ki-kare Bağımsızlık Testleri
6 Varyans Analizi
7 Tek ve Çift Yönlü Varyans Analizi
8 Regresyon ve Korelasyon Analizi
9 Doğrusal Regresyon Modeli Varsayımları, Basit Regresyon Modelleri
10 Çoklu Regresyon Modelleri
11 Regresyon Modelleri İçin Testler
12 Kümeleme Analizi
13 Faktör Analizi
14 Ayırma Analizi
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Özdamar K., Paket Programlarla İstatistik Veri Analizi, Cilt I ve II, Kaan Kitabevi, 2004
2. Albayrak A, S., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Asil yayınevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6