Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Deniz ve Göl Bilimleri CEM 550 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkiye´nin coğrafi konumu nedeni ile sucul ekosistemlerin önemini ortaya koymak, çevresel etkenlerin sucul ekosistemlere etkilerini tanımlamak, Türkiye ve Dünya´daki sucul ekosistemlerin önemini vurgulamak ve konuyla ilgili yasalar ve yönetmelikler incelenmektedir.
Course Content Deniz ve göl bilimlerinde kullanılan temel kavramlar, ilke ve yaklaşımlar; Biyojeokimyasal döngüler, Besin zinciri ve önemi, planktonik ve nektonik formların ekosistemdeki yeri ve önemi, Doğal kaynaklar olarak deniz ekosistemleri, Çevre kirliliğinin denizlere etkileri, Göl ekosistemlerinde ötrofikasyon ve sonuçları, Türkiye ve Dünya sucul ekosistemleri üzerine araştırmalar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sucul ekosistemlerin öneminin ortaya konması Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Biyojeokimyasal döngüler ve besin zincirinin öneminin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Çevre kirliliğinin göl ekosistemlerine etkisinin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Çevre kirliliğinin deniz ekosistemlerine etkisinin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Limnolojik Tanımlamalar
2 Göllerin fiziksel, hidrolojik özellikleri ve trofik sınıflandırması
3 Sucul alanlarda besin zincirinin önemi
4 Planktonik ve nektonik formlar
5 Besin maddesi – ötrofikasyon ilişkisi ve ötrofikasyonu önleme metodları
6 Türkiye göllerinin kirlilik değerlendirmesi
7 Ara Sınav
8 Deniz ekosistemleri
9 Deniz ortamının kimyasal özellikleri
10 Deniz ortamının ekolojik özellikleri
11 Denizlerin kirlilik indikatörleri
12 Çevre kirliliğinin denizlere etkileri
13 Türkiye denizlerinin kirlilik değerlendirmesi
14 Türkiye denizleri ve gölleri üzerine yapılan araştırmalar
Resources
Course Notes
Course Resources Garrison, T., 2006. Oceanography: An Introduction to Marine Science, Brooks/Cole Pub Co., 588 pp.

Cirik, S., 2005, Limnoloji : Ders kitabı, İzmir : EÜ Su Ürünleri Fakültesi.

Wetzel, R.G., 2001. Limnology: Lake and River Ecosystems, 3rd edn, Academic Press, 1006 pp.

Thurman, H.V. and Trujillo, A.P., 1999. Essentials of Oceanography 6th edn, Prentice-Hall, Inc., 527 pp.

Libes, S.M. 1992. An Introduction to Marine Biogeochemistry, John Wiley & Sons, New York.

Horne, J.A. and Goldman, C.R. 1994. Limnology, McGraw-Hill, New York.

Konu ile ilgili bilimsel yayınlar
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6