Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Evsel ve Endüstriyel Atiksu Aritma Tesisi Boyutlan CEM 538 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BERNA KIRIL MERT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective : Farklı endüstriler ve evsel atıksular için atıksu arıtma tesislerinin kurulmasına yönelik olarak debi belirleme, atıksu karakterizasyonunu ortaya koyma, arıtılabilirlik çalışmalarını yapma, arıtma tesisini boyutlandırma ve tesis çizimlerine yönelik teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesidir. Ayrıca farklı endüstrilerin boyutlandırılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Course Content : Endüstriyel ve evsel atıksu arıtma tesisleri debilerinin belirlenmesi, atıksu karakteristiğinin belirlenmesi, deşarj kriterlerini sağlayacak atıksu arıtma tesisi akım şemasının belirlenmesi için arıtılabilirlik çalışmalarının yapılması, belirlenen atıksu arıtma tesisi akım şemalarının uygulanabilirlik yönünden incelenmesi, seçilen atıksu arıtma tesisi akım şemasına göre arıtma ünitelerinin boyutlandırılması, boyutlandırma kriterlerinin irdelenmesi, boyutlandırma verilerine bağlı olarak, hem ayrı ayrı her ünitedeki arıtma veriminin, hem de tüm sistemdeki arıtma veriminin belirlenmesi ve deşarj kriterleri ile karşılaştırılması ve arıtma tesisi maliyet hesabının ortaya konmasıdır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atıksu arıtma tesisi alternatif akım şemalarının belirlenmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Arıtma tesisi boyutlandırma Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Arıtma tesisi çizimlerinin yapılması Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Arıtma tesisi maliyetinin ortaya konması Anlatım, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atıksu Arıtma Tesisi Debi Belirleme Çalışmaları
2 Atıksu Arıtma Tesisi Karakterizasyon Çalışmalarının İçeriği
3 Arıtılabilirlik Çalışmalarının İncelenmesi ve Yapılması-İlgili Makalelerin İncelenmesi
4 Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şemalarının Oluşturulması
5 Atıksu Arıtma Tesisi Ünitelerinin Boyutlandırılması
6 Atıksu Arıtma Tesisi Hidrolik Profilinin Çıkarılması
7 Atıksu Arıtma Tesisi Maliyet Analizinin Çıkarılması
8 Deri Edüstrisi Atıksuları Arıtma Tesisi Boyutlandırılması
9 Zeytinyağı Endüstisi Atıksuları Arıtma Tesisi Boyutlandırılması
10 Otomotiv Endüstrisi Atıksuları Arıtma Tesisi Boyutlandırılması
11 Gıda Endüstrisi Atıksuları Arıtma Tesisi Boyutlandırılması
12 Tekstil Endüstrisi Atıksuları Arıtma Tesisi Boyutlandırılması
13 Proje Teslimi ve Projelerin Tartışılması
14 Proje Teslimi ve Projelerin Tartışılması
Resources
Course Notes 1-James W. PATTERSON, Industrial Wastewater Treatment Technology, Second Edition, 1985.<br>2-HILL, MG. Metcalf& Eddy, McGraw- Hill Book Co, 1991<br>3-Prof.Dr.KESTİOĞLU, K., Atıksuların Arıtımında Biyokimyasal Prosesler, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, 2000.<br>4--Prof.Dr.KESTİOĞLU, K., Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Boyutlandırma Kriterleri, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, 2001.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 60
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6