Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fizikokimyasal Prosesler ve Aritma CEM 530 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Fizikokimyasal prosesler su, atıksu arıtımı, hava kirliliği kontrolünde ve atıkların geri kazanılması sürecinde kullanılan birçok yöntemin ana unsurlarını oluşturmaktadır. Bu dersin amacı fizikokimyasal proseslerin dayandığı teorilerin kavratılması ve arıtma sistemlerinin tasarımındaki esasların verilmesidir. Bu konularda lisans düzeyinde alınan teorik bilgilerin ileri aşamaya taşınması, geliştirilmesi ve proseslerin uygulamaya yönelik şekilde tanıtılması hedeflenmektedir.
Course Content Bu ders fizikokimyasal proseslerin genel tanımı ve teorisi, fizikokimyasal proseslerin çevre mühendisliği alanında uygulamaları, laboratuar sonuçlarının yorumlanması ve proses seçimi, proses yönetimi, gaz çözünürlüğünü ve örnek endüstrilerde fizikokimyasal proseslerin incelenmesini içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Fizikokimyasal arıtım ve geri kazanma ile ilgili detaylı bilgileri ve teknolojileri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Arıtım ve geri kazanma teknolojileri alanında problemleri tanımlama, çözüm üretebilme ve proses tasarlama becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fizikokimyasal proseslerin genel tanımı ve teorisi
2 Fizikokimyasal proseslerin çevre mühendisliği alanında uygulamaları
3 Arıtılacak parametrelerin belirlenmesi kriterleri ve kirlilik kontrol yönetmeliklerinin incelenmesi
4 Kirlilik parametrelerinin belirlenmesinde laboratuarların önemi ve çalışması
5 Laboratuar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması yöntemleri
6 Arıtımda proses seçimi kriterleri, proses kontrolü ve yönetimi esasları
7 Su ve atıksulardaki gaz doygunluğu
8 Gazların sularda çözünmesi esasları
9 Örnek endüstrilere ait fizikokimyasal proseslerin incelenmesi
10 Örnek endüstrilere ait fizikokimyasal proseslerin incelenmesi,
11 Örnek endüstrilere ait fizikokimyasal proseslerin incelenmesi
12 Örnek endüstrilere ait fizikokimyasal proseslerin incelenmesi
13 Konuyla ilgili yapılmış bilimsel makalelerin tartışılması
14 Konuyla ilgili yapılmış bilimsel makalelerin tartışılması
Resources
Course Notes
Course Resources 1-) INGLEZAKIS, V.J., POULOPOULOS, S.G., Adsorption, Ion Exchange and Catalysis Elsevier 1st Edition, 2006.
2-) MUSLU, Y., Çevre Mühendisliğnde Temel işlemler ve Temel Prosesler Cilt I ve II, Su Vakfı Yayınları, 2002.
3-) SINCERO, A.P., Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater, CRC Pres, 2002.
4-) ATKINS, P.W., Physical Chemistry 6th Ed. Oxford University Press 1998.
5-)WEBER, W.J., Physicochemical Processes for Water Quality Control, Wiley-Interscience,ISBN 0-471-92435-0, 1972.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6