Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müzik Tarihi TBB 466 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU,
Course Assistants

Doç. Dr. Ferdi KOÇ

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk Müzii Tarihi ve müzik kültürü hakkında bestekarlar düzeyinde yüzyıllara dair bilgi sahibi olmak

Course Content

İslamiyet öncesi Türklerde Müzik uygulamaları, İslamiyet sonrasında müzik teorisi alanında yapılan çalışmalar, Müzik eğitimi kurumları, Türk Müziği Türleri ve bu türler altında incelenen formlar,  yüzyıllara göre türk müziği bestekarları ve yüzyılların müzikal bakımdan genel özellikleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müziğin bir fenomen olarak insan hayatındaki yeri ve önemi dolayısıyla bin yıllar boyunca dünyanın çeşitli köşelerinde aldığı biçimler, geçirdiği değişme ve gelişmelere ilişkin müzikte Doğu ve Batı modellemelerinin anlaşılmasını sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Bu bağlamda, tarih, edebiyat, felsefe, siyaset gibi alanların müzik tarihinin anlaşılması ve yorumlanması bakımından kazandırdığı perspektifin fark eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Dünya müzikleri ve çeşitlilikleri konusunda fikir sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Doğu ve Batı modernleşmesi ve etkileşim süreci konusunda kendini geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiye ‘de çoksesli müzik ve bu sahada yapılan çalışmalar hakkında fikir sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Müziği Tarihi yazılı kaynakları
2 İslamiyet Öncesi Türklerde Müzik Uygulamaları
3 Musikinin tarifi, menşei ve amacı
4 İslamiyet Sonrası nazari musiki çalışmaları
5 Türk Musikisinde Türler ve Formlar
6 Halk ve klasik müzik formları
7 Dini ve Askeri Müzik Formları
8 Türk Müziği Eğitim Kurumları: Enderun
9 Türk Müziği Eğitim Kurumları: Mevlevihaneler, Tekkeler, Camiler
10 Türk Müziği Eğitim Kurumları: Mehterhane, Muzıkay-ı Hümayun
11 15. ve 16 Yüzyıl Türk Müziği Meşhur Bestekarları
12 17. Yüzyıl Türk Müziği Meşhur Bestekarları
13 18. Yüzyıl Türk Müziği Meşhur Bestekarları
14 19. Yüzyıl Türk Müziği Meşhur Bestekarları
Resources
Course Notes <p> [1] Ergun, Sadeddin N&uuml;zhet (1942): T&uuml;rk Musikisi Antolojisi, İstanbul, İstanbul &Uuml;niversitesi Edebiyat Fak&uuml;ltesi Yayınları.</p>
Course Resources

[2] Özalp, Nazmi (2000): Türk Musikisi Tarihi, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

[3] Ak, Ahmet Şahin (2009): Türk Musikisi Tarihi, Ankara, Akçağ Yayınları

[4] Öztuna, Yılmaz (2006): Türk Musikisi Ansiklopedik Sözlüğü, İstanbul, Orient Yayınları

Week Documents Description size
0 8HFT 2.33 MB
0 1HFT 2.19 MB
0 2HFT 1.11 MB
0 3HFT 1.67 MB
0 4HFT 1.99 MB
0 5HFT 1.39 MB
0 6HFT 1.26 MB
0 7HFT 3.05 MB
0 8HFT 2.33 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Ara Sınav 1 4 4
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5