Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalgi Vii TBB 429 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN, Doç.Dr. FERDİ KOÇ, Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ, Öğr.Gör. METİN GÜLSÜN, Öğr.Gör. HAMDİ İTİL, Öğr.Gör. CENGİZ ATLAN, Öğr.Gör. ATALAY DURMAZ, Dr.Öğr.Üyesi ÖNDER SAYGIN ÇETİNER, Öğr.Gör. ERHAN BAYRAM, Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN, Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN, MEHMET KÜRŞAD TÜRKAY,
Course Assistants

---------

Course Category
Course Objective

Türk müziği unsurlarının birbirleriyle ilişkileri bakımından ele almak. Enstrumanı tanımlayabilmesini sağlamak. Makamların tanınması ve icrasını yerine getirebilme becerisini edindirmek. Metot ile ilgili deneyim kazanmasına yardım etmek.

Course Content

Birbirinden farklı amaçlara yönelik olarak oluşturulmuş Türk müziği beste biçimlerinin, müziğe katılan bütün unsurlarıyla birlikte ele alınması ve ayrı ayrı başlıklar altında incelenmesi. Çalgının tanıtımı, tutuş tekniği, basit ezgilerin çalınması. Metod takibi, eserin icrâsı, egzersizler. Metot takibi, eser icrası, egzersizler. Metodun takibi ve çalgı hakimiyetinin geliştirilmesi, egzersizler, seviyeye uygun eserlerin çalınması, banttan dikte çalışmaları, nota yazım şekilleri. Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması, yorum. Metodun takibi ve acelite. Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması. Metodun bitirilmesi, teknik, tavır ve yoruma dayalı eserlerin çalınması ve geliştirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ses ve makamlarla ilgili etütleri analiz eder Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Seçilmiş olan örnek eser etüt ve alıştırmaları sınıflandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kendi başına egzersizler yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Süslemelerle ilgili parmak çalışmaları yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Örnek eserlerle ilgili kayıtları kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Kayıtların dinlenmesi ve karşılaştırılmasını yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geçmiş dönem tekrarı Bir önceki dönemde öğrenilen konuların yeniden gözden geçirilmesi bununla ilgili ev ödevi olarak geçmiş dönemdeki kayıtların dinlenmesi, geçmiş dönemde öğrenilen makamlarla ilgili tekrarlar yapılması
2 Taksim Çalışması Başta Ney taksimleri olmak üzere Tambur ve Kemençe gibi klasik sazların taksimlerinin dinlenmesi bu taksimlerinin notalarının yazılmaya çalışılması bunların solfejinin yapılması
3 Hüzzam Makamı Hüzzam makamı hakkında teorik bilgiler, bu makamda yazılmış eserlerin analizi, ve ses kayıtlarının dinlenmesi
4 Osman Bey “Hüzzam Peşrev” Osman Bey hakkında bilgi, hüzzam peşrevinin solfejinin yapılması, ses kayıtlarının dinletilmesi
5 Hüzzam Yürük Semai Hacı Arif Bey “Hal-i Dili Zarımı duysa Cihan" Hacı Arif Beyin Yürük Semai "Hal-i Dili Zarımı Duysa Cihan" isimli eserinin müzikal analizi, solfeji ve ses kayıtlarının dinletilmesi
6 Hüzzam makamı ile ilgili parmak egzersizleri 16 lık ve 32 lik değerlerde nota çalışmaları ve parmak egzersizleri
7 Saba Makamı, Osman Ağa Saba Peşrev Saba makamı ile ilgili teorik bilgiler, saba makamı ile ilgili ses kayıtlarının dinlenmesi, Saba makamın ile ilgili seyir örneklerinin incelenmesi
8 Tavır Türk musikisi tavrı ile ilgili araştırmalar, Belli başlı ekollerle ilgili genel bilgiler
9 İcra tekniğinin geliştirilmesi Ney'de icra tekniğinin geliştirilmesi ile ilgili, parmak egzersizleri Niyazi sayın'ın Ney tavrı, bununla ilgili olarak longa ve sitro gibi hızlı melodik yapıdaki eserlerin kayıtlarının dinletilmesi ve bunlar üzerinde çalışmalar yapılması
10 Geçilen eserlerle ilgili kayıtların dinlenmesi Ders ile ilgili geçilen şarkı, peşrev, longa ve sirto gibi eserlerin kayıtlarının derste dinlenmesi
11 Grup çalışması Okuldaki öğrenci gruplarından oluşan topluluklarla bir araya gelerek grup çalışmaları yapılması, değişik sazlarla veya aynı saz grubu öğrencileri ile değişik akort ve makamlarda ekip çalışmalarının yapılması
12 Orkestrasyon çalışmaları Orkestra hakkında genel bilgiler, orkestra çalışmalarının bizdeki ve batıdaki örnekleri hakkında genel bilgiler ile ilgili çalışmalar
13 2 sesli Ney çalışmaları Armoni hakkında genel bilgiler, 2 veya 3 ney'in bir arada yapabileceği tek sesli ve çok sesli çalışmalar
14 Genel tekrar Bu dönemde öğrenilen konuların genel olarak değerlendirilmesi yoluyle tekrar edilmesi
Resources
Course Notes <p> <span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">Yar.Do&ccedil;.S&uuml;leyman Erguner Ney Metodu İstanbul 2007, Neyzen Ahmet Kaya Ney metodu İstanbul 2003, Cengiz Atlan Ders notları&nbsp;<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p>
Course Resources

ÖZALP, Nazmi, Türk Musıkîsi Beste Formları, TRT, Ankara, Yayın no:239 TRT TSM Arşivi,Türk Musikisi Ders notları ve Enstrumanla ilgili kayıtlar, bantlar
AKDOĞU, Onur, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir, 1996.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Performans Görevi (Uygulama) 10
3. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Performans Görevi (Uygulama) 3 5 15
Final 1 8 8
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5