Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalgi Vi TBB 310 6 2 + 1 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN, Doç.Dr. FERDİ KOÇ, Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ, Öğr.Gör. METİN GÜLSÜN, Öğr.Gör. HAMDİ İTİL, Öğr.Gör. CENGİZ ATLAN, Öğr.Gör. ATALAY DURMAZ, Öğr.Gör. ERHAN BAYRAM, Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN, Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN, MEHMET KÜRŞAD TÜRKAY, Öğr.Gör. ATAKAN MEŞEKIRAN,
Course Assistants

----------

Course Category
Course Objective

Türk müziği unsurlarının birbirleriyle ilişkileri bakımından ele almak. Enstrumanı tanımlayabilmesini sağlamak. Makamların tanınması ve icrasını yerine getirebilme becerisini edindirmek. Metot ile ilgili deneyim kazanmasına yardım etmek.

Course Content

Çalgının tanıtımı, tutuş tekniği, basit ezgilerin çalınması. Metod takibi, eserin icrâsı, egzersizler. Metot takibi, eser icrası, egzersizler. Metodun takibi ve çalgı hakimiyetinin geliştirilmesi, egzersizler, seviyeye uygun eserlerin çalınması, banttan dikte çalışmaları, nota yazım şekilleri. Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması, yorum. Metodun takibi ve acelite. Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması. Metodun bitirilmesi, teknik, tavır ve yoruma dayalı eserlerin çalınması ve geliştirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ses ve makamlarla ilgili etütleri analiz eder Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Seçilmiş olan örnek eser etüt ve alıştırmaları sınıflandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kendi başına egzersizler yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Süslemelerle ilgili parmak çalışmaları yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Örnek eserlerle ilgili kayıtları kullanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Kayıtların dinlenmesi ve karşılaştırılmasını yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geçmiş dönem tekrarı Bir önceki dönemde öğrenilen konuların çalışılarak gelinmesi, öğrenilen usullerin tekrar edilmesi, öğrenilen makamların ve yorum tekniklerinin çalışılarak gelinmesi
2 Kürdili Hicazkar makamı Tatyos Efendi “Kürdili Hicazkar Peşrev” Kürdili Hicazkar makamı hakkında genel bilgiler, Kürdili hicazkar makamı ile ilgili ses kayıtlarının dinlenmesi bu makamda beste veren bestecilerin araştırılması
3 Kürdili Hicazkar Saz semai 1.ve 2. Hane Rast perdesi üzerinde hicaz geçkisi uygulaması için etütler çalışılması, kürdili hicazkar saz semaisinin 1. ve 2. hanesinin ezberlenmesi
4 Kürdili Hicazkar Saz semai 3. Ve 4. Hane yürük semai usulü hakkında genel bilgiler, 10 zamanlı usullerden 6 zamanlı usullere geçiş alıştırmaları
5 Şehnaz Makamı, Kemani Ali Ağa Şehnaz Peşrev Şehnaz makamı hakkında genel bilgiler Kemani Ali Ağa'nın Şehnaz peşrevi
6 Zeki Arif Ata Ergin Şehnaz Şarkı “Beni Ateşlere Salan” Şehnaz makamında şarkıların araştırılması "Beni Ateşe Salan" isimli şarkının ses kayıtlarının dinletilmesi solfejinin yapılması
7 Eser analizi tekrarı ve yorumlaması Eserin müzikal analizinin yapılması radyo kayıtlarının dinletilmesi
8 Süsleme Teknikleri Eser üzerinde Niyazi Sayın Ekolünün uygulanması, yanak vibrasyonu ve diğer süslemelerin eser üzerinde değerlendirilmesi
9 Süslemelerle ilgili etüt çalışmaları Saz eserleri ve şarkılarla ilgili Ney'de yapılabilecek süslemelerle ilgili parmak egzersizleri ve etütlerinin çalışılması
10 Süslemelerle ilgili parmak çalışmaları Parmak numaralarının yeniden hatırlanarak eser üzerinde yazılan parmak numaralarına uygun olarak parmak egzersizleri çalışmaları yapmak
11 Örnek eserlerle ilgili kayıtlar Kürdili hicazkar ve Şehnaz makamları ile ilgili örnek eser kayıtlarının bulunarak dinlenmesi
12 Kayıtların dinlenmesi ve karşılaştırılması Bulunan örnek eser kayıtlarının birbiri ile karşılaştırılarak analiz edilmesi, kronolojik sıraya göre değişen özelliklerinin incelenmesi
13 Örneklerin verilmesi Bu makamlarla ilgili bulunan eserlerin dışında, yeni usullerde yazılmış seyir örneklerinin verilmesi
14 Genel tekrar Bu dönemde öğrenilen bütün konuların değerlendirilmesi
Resources
Course Notes <div style="clear:both;"> <span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">Yar.Do&ccedil;.S&uuml;leyman Erguner Ney Metodu İstanbul 2007, Neyzen Ahmet Kaya Ney metodu İstanbul 2003<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></div>
Course Resources

ÖZALP, Nazmi, Türk Musıkîsi Beste Formları, TRT, Ankara, Yayın no:239 TRT TSM Arşivi,Türk Musikisi Ders notları ve Enstrumanla ilgili kayıtlar, bantlar
AKDOĞU, Onur, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir, 1996.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Performans Görevi (Uygulama) 3 15 45
Final 1 8 8
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6