Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalgi Iv TBB 210 4 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN, Doç.Dr. FERDİ KOÇ, Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ, Öğr.Gör. METİN GÜLSÜN, Öğr.Gör. HAMDİ İTİL, Öğr.Gör. CENGİZ ATLAN, Öğr.Gör. ATALAY DURMAZ, Öğr.Gör. ERHAN BAYRAM, Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN, Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN, MEHMET KÜRŞAD TÜRKAY, Öğr.Gör. ATAKAN MEŞEKIRAN,
Course Assistants

-----------

Course Category
Course Objective

Kullanılan Metodlar içerisinde görülecek parmak numaralarının anlam açıklamalarını kavrayabilme.Türk müziği unsurlarının birbirleriyle ilişkileri bakımından ele almak. Enstrumanı tanımlayabilmesini sağlamak. Makamların tanınması ve icrasını yerine getirebilme becerisini edindirmek. Metot ile ilgili deneyim kazanmasına yardım etmek.Değişik zorlukta ve karışık türde dizi ve usûllerden oluşan nota okuma çalışmaları, Türk Halk Müziğinde kullanılan usûlleri ve dizileri öğrenebilme, solfej yapabilme, dikte ve deşifre çalışmaları,Enstruman için yazılmış sol majör parmak egzersizlerini kavrayabilme.

Course Content

Çalgının tanıtımı, tutuş tekniği, basit ezgilerin çalınması. Metod takibi, eserin icrâsı, egzersizler. Metot takibi, eser icrası, egzersizler. Metodun takibi ve çalgı hakimiyetinin geliştirilmesi, egzersizler, seviyeye uygun eserlerin çalınması, banttan dikte çalışmaları, nota yazım şekilleri. Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması, yorum. Metodun takibi ve acelite. Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması. Metodun bitirilmesi, teknik, tavır ve yoruma dayalı eserlerin çalınması ve geliştirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kullanılan Metodlar içerisinde görülecek parmak numaralarının anlam açıklamalarını yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Türk müziği unsurlarını birbirleriyle ilişkileri bakımından ele alır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Bu ilişkilerin doğurduğu biçimlerin, teknik ve icra bakımından özellikleriyle açıklar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Değişik zorlukta ve karışık türde dizi ve usûllerden oluşan nota okuma çalışma yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Uygun dikte ve deşifre çalışmaları uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 ) Enstruman için yazılmış sol majör parmak egzersizlerini analiz eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geçmiş dönem tekrarı Bir önceki dönemde öğrenilen konuların tekrar edilmesi, ses kayıtlarının, yapılan egzersizlerinin tekrar gözden geçirilmesi
2 Vibrato ve süsleme çalışmaları Silindir şeklinde bir boru ile dudak yardımıyla bütün kademelerde sesleri titretme çalışmaları
3 Salih Dede “Acem Aşiran peşrev “ Acem aşiran makamı ile ilgili nazari bilgiler, Acem Aşiran makamında bestelenmiş, eser kayıtları, ney taksimlerinin dinletilmesi
4 Mısırlı İbrahim efendi “Acem Aşiran Saz semai” 1.ve 2. Hane 10 zamanlı eserler ile ilgili nazari bilgiler, Mısırlı ibrahim efendi hakkında bilgi edinilmesi
5 Mısırlı İbrahim Efendi “Acem Aşiran Saz Semai” 3.ve 4.Hane Ney'de 3.ve 4. kademe sesler ile tiz acem sesinin çıkarılmasındaki zorlukların giderilmesi
6 İsmail Hakkı Bey “Acem Kürdi Peşrev” Birleşik makamlar hakkında genel bilgiler, Acem kürdi makamının özellikleri hakkında teorik bilgiler
7 İsmail Hakkı Bey “Acem Kürdi Saz Semai” 1.ve 2. Hane Acem kürdi peşrevinin 1.ve 2. hanelerinin solfejinin yapılması, bu bölgede yapılabilecek süslemelerin gözden geçirilmesi
8 İsmail Hakkı Bey”Acem Kürdi Saz Semai” 3.ve 4. Hane Acem kürdi peşrevinin 3. ve 4. hanelerinin solfejinin yapılması bu bölgede yapılabilecek süslemelerin yerlerinin not edilmesi ve değerlendirilmesi
9 Öğrenilen eserlerin tekrarı Buraya kadar olan derslerde öğrenilen eserlerin tekrardan gözden geçirilerek tekrar edilmesi, evde bu eserler üzerinde performans hazırlıklarının yapılması
10 İcra tekniğinin uygulanması Ney'de kullanılan ekollerin araştırılması bununla ilgili kaynakların araştırılması
11 Niyazi Sayın Ney Ekolü Niyazi Sayın ney ekolünün özelliklerinin incelenmesi, bu ekolde yetişen Ney sanatçılarının kayıtlarının dinletilmesi
12 Basit Usullerle ilgili etütler Türk Musikisinde kullanılan basit usullerle ilgili nazari bilgiler
13 Büyük usullerle ilgili etütler Büyük usullerle ilgili nazari bilgiler, bu usullerin kullanıldığı eserlerin araştırılması bunlarla ilgili ses kayıtlarının dinletilmesi
14 Genel Tekrar Bu dönem öğrenilen konuların öğrenilerek değerlendirilmesi
Resources
Course Notes <p> <span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">Yar.Do&ccedil;.S&uuml;leyman Erguner Ney Metodu İstanbul 2007, Neyzen Ahmet Kaya Ney metodu İstanbul 2003<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p>
Course Resources

ÖZALP, Nazmi, Türk Musıkîsi Beste Formları, TRT, Ankara, Yayın no:239 TRT TSM Arşivi,Türk Musikisi Ders notları ve Enstrumanla ilgili kayıtlar, bantlar
AKDOĞU, Onur, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir, 1996.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Performans Görevi (Uygulama) 3 5 15
Final 1 8 8
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5