Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müzik Estetiği TBB 220 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Course Lecturers Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Müzikteki ana kavramlara felsefi bir bakış açısıyla yaklaşarak, müzikte ´ifade´ kavramını tanımlamaya çalışmak
Course Content Müzik estetiğinin tarihsel gelişimi; klasik müzikte stil, form, içerik, ton ve ritim gibi kavramların müzik estetiğindeki yeri; müziğin anlamını yakalamamızı sağlayan unsurların incelenmesi. Müzik analizi ve müzik eleştirisinin müziği anlamamızdaki önemi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu dersi alan öğrenci; icra ettiği eserlerin bestecilerine ve dönemlerine ait stil ve yorum ayrıntılarını bilir. Bu ayrıntıları dinleyiciyle iletişim kurarak icra ettiği eserler aracılığıyla sergiler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 2Çeşitli müzik dönemlerine ait en az 7 parça ve etüdün icrası, en az bir tonda dizi ve kadans çalar. (Dersler bireysel ders olarak yapılır) Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Müziktesi iki, üç ve dördüncü boyutları kurgular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Estetik kavram içerisinde oluşan, yaratıcı ve özgün fikirlerini savunur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Her öğrencinin teknik ve repertuvar düzeyi, program düzeyinin aşağısında olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından saptanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Öğrencinin öğrenme yeterliliği, öğretim elemanının belirlediği program üzerinden değerlendirilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Antik Yunan Çağı´nda müziğin yeri Meyer, L. s. 3-7
2 Antik Yunan çağı´nda müziğin yeri Meyer, L. s. 27-30
3 Ortaçağ´da müziğin yeri Meyer, L. s. 45-47
4 Ortaçağ´da müziğin yeri Stravinsky, I. sç 55-67
5 Müzikte Pastoral, Müzik-Metin İlişkisi Stravinsky, I. s. 70-78
6 17.yy Opera estetiği Stravinsky, I. s.80-85
7 Galant estetik anlayışı Stravinsky, I. s. 100-117
8 Müzikte Taklit ve İfade Taruskin, R. s.45-59
9 Klasik dönem müzik estetiği Taruskin, R. s. 60-72
10 Romantik dönem müzik estetiği Taruskin, R. s. 112-117
11 Romantik dönem müzik estetiği Taruskin, R. s. 112-117
12 Duygusal Gerçekçilik Taruskin, R. s. 124-128
13 Formculuk, Stravinsky´nin görüşleri Stravinsky, I. s. 120
14 Müziğin diğer sanatlardan farkı Stravinsky, I. s. 125-127
Resources
Course Notes Scruton, R. (1999). The Aesthetics of Music. Oxford University Press, New York<br> Storr, A. (1992). Music and the Mind. Ballatine Books, New York.<br> Jankélévitch, V. (2003). Music and the Ineffable. Princeton University Press, New Jersey.<br> Lippman, E. (1992). A History of Western Musical Aesthetics. University of Nebraska Press, USA.<br> Berman, L. (1993). The Musical Image: a Theory of Content. Greenwood Press, London.
Course Resources Meyer, L. (1956). Emotion and Meaning in Music. University of Chicago Press, Chicago.
Stravinsky, I. (1970). Poetics of Music in the Form of Six Lessons. Harvard University Press, Massachusetts.
Taruskin, R. (1995). Text and Act: Essays on Music and Performance. Oxford University Press, New York.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 8 8
Proje / Tasarım 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4