Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikroişlemciler ve Sayisal Işaret Işleme Laboratuvari EEM 473 7 1 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI
Course Lecturers Prof.Dr. AYHAN ÖZDEMİR, Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER, Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL, Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Sayısal filtre bilgilerinin gerçek zaman uygulamasını yapmak ve sonuçlarını yorumlayabilmek. (İleri) Mikroişlemciler teorik derslerinde elde edinilen mimari, adresleme yöntemleri, kesmeler, çevrebirimleri ve seri haberleşme bilgilerinin gerçek zaman uygulamalarını yapmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek. Disiplinler arası ilişki içeren ilgili senaryoya göre karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için algoritmaya dayalı yazılımsal tasarımların/çözümlerin üretilmesi
Course Content Adresleme modları, ADC, DAC, PWM, SPI, POR, EEPROM , PORTLAR ve LCD uygulamaları ve sistem tasarımı, simülasyon, gerçek zaman uygulama ve çıktı yorumlama
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 DSP ve Sayısal Filtre tasarımı Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Darbe genişlik modulasyon modulünün gerçek zaman uygulaması Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Karmaşık mühendislik problemlerin çözümünde algoritma geliştirme yeteneğinin geliştirilmesi/kazandırılması Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 ADC-DAC kullanım yeteneklerinin geliştirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Mikrodenetleyici mimari ve adresleme modlarının pekiştirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mikrodenetleyici deney kartları ve PC arayüz programının tanıtımı
2 Analog-Dijital çevrici deneyi Deney Föyü
3 Dijital-Analog çevrici deneyi Deney Föyü
4 Darbe genişlik modülasyon deneyi Deney Föyü
5 LCD deneyi Deney Föyü
6 Adım motor deneyi Deney Föyü
7 Örnekleme zamanı seçimi ve üretimi Deney Föyü
8 DC motor sürme deneyi Deney Föyü
9 DSP Laboratuar ve ölçü aletlerinin tanıtılması Deney Föyü
10 TMS320C6713 DSK DSP geliştirme kartının ve CCS yazılımının tanıtılması Deney Föyü
11 TMS320C6713 DSK kullanılarak veri girişi ve çıkışının yapılması Deney Föyü
12 Sonlu impuls yanıtlı (FIR) filtrelerin gerçekleştirilmesi Deney Föyü
13 Sonsuz impuls yanıtlı (IIR) filtrelerin gerçekleştirilmesi Deney Föyü
14 Hızlı Fourier Dönüşümünün (FFT) gerçekleştirilmesi Deney Föyü
Resources
Course Notes MİKROİŞLEMCİLER VE SAYISAL İŞARET İŞLEME LABORATUVARI FÖYÜ
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 35
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 35
1. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 70
1. Final 30
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 2 7 14
Final 1 2 2
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5