Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Malzemesi EEM 102 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. BANU ERGİNÖZ
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. BANU ERGİNÖZ, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED KÜRŞAD UÇAR, Arş.Gör.Dr. CEYDA AKSOY TIRMIKÇI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Malzeme bilgisi hakkında temel konulara hakim olarak çalışma alanındaki malzemeleri daha bilinçli tercih edebilme

Course Content

Malzemelerin sınıflandırılması, atomik yapı, atomlararası bağlar, kristal yapı ve yapı hataları; malzemelerin mekanik ve termal özellikleri; İletken, yalıtkan ve yarıiletken malzemelerin iletkenlik mekanizmaları; dielektrik, ferroelektrik, piezoelektrik  ve piroelektrik malzemeler; malzemelerin manyetik özellikleri, paramanyetik, diamanyetik ve ferromanyetik malzemeler; süperiletkenler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Malzemelerin manyetik özellikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Malzemelerin mekanik özellikleri ve uygulamaları hakkında genel bilgilere sahip olur Anlatım, Tartışma, Gösteri, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 İletken, yalıtkan ve yarıiletken malzemelerin elektriksel özelliklerini kavrar ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Malzeme türlerini tanımlamayı kavrar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Atomik yapıdan başlayarak atomlararası bağlar ve farklı malzemelerin oluşumu konusunda bilgi sahibi olur Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Malzeme bilimine giriş, malzemelerin sınıflandırılması [1] 1.Hafta Sunusu
2 Atomik yapı ve Atomlararası bağlar [1] 2.Hafta Sunusu
3 Kristal yapısı ve Yapı kusurları [1] 3.Hafta Sunusu
4 Noktasal, çizgisel ve düzlemsel kusurlar [1] 4.Hafta Sunusu
5 Malzemenin mekanik Özellikleri [1] 5.Hafta Sunusu
6 Malzemenin Termal Özellikleri [1] 6.Hafta Sunusu
7 İletim: Vakumda, Gazlarda ve Katılarda iletim [1] 7.Hafta Sunusu
8 Katılarda Bant Teorisi, Fermi enerji seviyesi [1] 8.Hafta Sunusu
9 Malzemenin Elektriksel Özellikleri ve elektriksel iletkenlik [1] 9.Hafta Sunusu
10 Dielektrik malzemeler ve yalıtkanlık [1] 10.Hafta Sunusu
11 Piezoelektrik, ferroelektrik ve piroelektriklik [1] 11.Hafta Sunusu
12 Yarıiletkenler [1] 12.Hafta Sunusu
13 Malzemelerin manyetik özellikleri / Paramanyetik,diamanyetik ve ferromanyetik malzemeler [1] 13.Hafta Sunusu
14 Süperiletkenlik [1] 14.Hafta Sunusu
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] S.O.Kasap, Princilpes of Electrical Engineering Materials and Devices, McGraw-Hill, 1997
[2] W.D.Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction, John Wiley&Sons, 6th ed.,2003
[3] D.R.Askeland, The Science and Engineering of Materials”, 2003

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5