Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diş Aydinlatma EEM 458 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENK YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. CENK YAVUZ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Dış mekanlarda kullanılacak uygun aydınlatma tekniklerini ve tasarım yöntemlerini tanıtarak öğrencilerin amaca uygun dış aydınlatma projesi hazırlayabilir, değerlendirebilir ve uygulayabilir hale getirilmesi, öğrencilerin dış aydınlatma uygulamalarındaki sorunları tespit edebilir ve bunlara çözüm üretebilir bilgi seviyesine ulaştırılması.
Course Content Dış aydınlatma konusunun tanımı, amacı ve dış aydınlatma türleri, Aydınlatma tekniğinin temel kavramları, Fotometrik yasalar, fizyolojik-optik esaslar, Dış aydınlatmada kullanılan aydınlatma aygıtları, proje esasları, yönetmelikler ve uluslararası standartların tanınması, Şehir aydınlatmacılığı, Işık kirliliği sorunu ve dış aydınlatmada enerji verimliliği, tünel, otoyol ve spor tesisleri aydınlatması, aydınlatma elektrifikasyonu, simülasyon ve çizim programlarının tanıtımı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Aydınlatma kavram ve yasalarını bilir ve kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Dış aydınlatma projesi çizebilmek için gerekli yeterlilikleri edinir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
3 Dış aydınlatma enerji verimliliğinin hangi yollarla gerçekleştirilebileceğini bilir ve değerlendirir Anlatım, Gösteri, Sınav ,
4 Dış aydınlatma projelerinin simülasyonunu ve/veya elektriksel çizimlerini yapan paket programları tanır ve kullanır Anlatım, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
5 Farklı spor tesisleri için aydınlatma uygulamalarının neye göre yapılacağını bilir ve değerlendirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
6 Dış aydınlatmada kullanılan aygıtları tanır ve elektriksel hesaplamaları yapar Anlatım, Gösteri, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
7 Farklı dış aydınlatma uygulamalarında uygun çözüm yolunu seçer Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
8 Şehir aydınlatmacılığı konusunda genel fikir sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav ,
9 Işık kirliliği sorununu tanır ve nedenlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
10 Ulusal yönetmelikler ve uluslararası standartlara uygun hareket etme bilincine sahip olur Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
11 Sokak, cadde, geçit, park, bahçe, yol, otoyol ve tünel aydınlatması esaslarını bilir ve değerlendirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dış aydınlatma konusunun tanımı, amacı ve dış aydınlatma türleri [1] Ders Notları
2 Dış aydınlatmada kullanılan ışık kaynakları [1] Ders Notları
3 Dış aydınlatmada kullanılan aydınlatma aygıtları [1] Ders Notları
4 Dış aydınlatma projesi esasları, yönetmelikler ve uluslararası standartlar [1] Ders Notları
5 Proje hazırlanmasında elektriksel hesaplar [1] Ders Notları
6 Şehir aydınlatmacılığı [1] Ders Notları
7 Park, bahçe ve tarihi eser aydınlatmaları [1] Ders Notları
8 Işık kirliliği sorunu [1] Ders Notları
9 Dış aydınlatmada enerji verimliliği [1] Ders Notları
10 Tünel ve otoyol aydınlatması [1] Ders Notları
11 Spor tesisleri aydınlatması [1] Ders Notları
12 Dış Aydınlatma proje çizim ve simülasyon programları [1] Ders Notları
13 Dış Aydınlatma proje çizim ve simülasyon programları [1] Paket Program Anlatımları
14 Aydınlatmada ölçme uygulamaları [1] Uygulamalar
Resources
Course Notes [1] http://web.sakarya.edu.tr/~cyavuz adresindeki indirilebilir ders dokümanları
Course Resources [3] Özkaya, M., Aydınlatma Tekniği , Birsen Kitabevi, 2000
[4] İzbek, K. K., Tünel Aydınlatma Tekniği, Ege Üniversitesi Basımevi, 2006
[5] Özkaya, M., Yol Aydınlatması , Birsen Kitabevi, 1990
[6] CIE Pub. 01,Guide Lines For Minimizing Urban Sky Glow Near Astronomical Observatories, 1980
[7] CIE Pub. 12.2,Recommendations for The Lighting of Roads for Motorized Traffic, 2nd ed., 1977
[8] CIE Pub. 115, Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic, 1985
[9] CIE Pub. 88, Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses, 1990
[10] Yavuz C., Şehir Aydınlatmacılığı, Işık Kirliliği ve Aydınlatmada Enerji Verimliliği, SAÜ FBE, 2004
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Proje / Tasarım 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 3 6
Proje / Tasarım 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5