Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Enerji Dağitimi EEM 454 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN YANIKOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. ERTAN YANIKOĞLU,
Course Assistants Arş.Gör. Fevzeddin ÜLKER
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Elektrik enerjisi dağıtımında mevcut şebeke tiplerinin yapısı, hesaplanması ve düzenlenmesi konusunda bilgilendirmek.
Course Content Şebeke şekilleri ,Şebekelerin yapılışı ve düzenlenmesi Hat kesiti hesapları için kriterler, Gerilim düşümü hesapları ,radyal şebekede gerilim düşümü hesapları, Eşit yayılı yüklü şebekelerde, Karışık yüklü şebekelerde , İki taraftan beslenen şebekelerde, Düğüm noktası olan şebekelerde gerilim düşümü hesapları, Şebeke arızaları ve kısa devre hesapları ,Reaktif güç kompanzasyonu, Elektrik enerji dağıtımında kullanılan iletkenler, yeraltı kabloları, Şebeke arızaları ve kısa devre hesapları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dağıtım şebekelerinde kullanılan değişik araç ve gereçlerin yapısı ve çalışması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Elektrik dağıtımında şebekelerinde iletken kesiti, gerilim düşümü, kısa devre hesapları Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektrik enerji dağıtımı yönetmelikler ve standardlar
2 Şebekelerin yapılışı ve düzenlenmesi
3 Elektrik enerji dağıtımında kullanılan kablolar ve havai hatlar
4 Hat kesiti hesapları için kriterler
5 Gerilim düşümü hesapları ( Alçak Gerilim )
6 Dallı şebekede gerilim düşümü hesapları
7 Eşit yayılı yüklü şebekelerde gerilim düşümü
8 Karışık yüklü şebekelerde gerilim düşümü
9 Orta gerilim halka şebekelerde gerilim düşümü hesabı
10 Düğüm noktası olan şebekelerde gerilim düşümü hesapları
11 Reaktif güç kompanzasyonu
12 Şebeke kayıpları ve kısa devre hesapları
13 Sigortalar, kesiciler, akım ve gerilim transformatörleri
14 Yük karaktersitikleri ve yük tahmin yöntemleri
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Öğrt. Gör. Nusret ALPERÖZ Elektrik Enerjisi Dağıtımı Nesil Mat., 1987
2- Prof.Dr. Mehmet İNAN Orta Gerilm Şebekeleri Kısım-II İTÜ yayınları
3- Prof.Dr. Hüseyin ÇAKIR Enerji Sistemlerinin analizi YTÜ yayınları
Week Documents Description size
5 ÖDEV 2.ÖĞRT ÖDEVLER 23 MART 2020 PAZARTESİ GÜNÜ 17:30 A KADAR BELİRTİLEN E-MAİL ADRESİNE GÖNDERİLECEK 0.32 MB
0 ÖDEV 1.ÖĞRT 0.31 MB
0 ÖDEV 2.ÖĞRT 0.32 MB
0 ÖDEV 2.ÖĞRT 0.32 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
2. Ödev 40
3. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 14 14
Ödev 1 10 10
Final 1 16 16
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5