Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Tesis Projesi EEM 436 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENK YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. CENK YAVUZ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Elektrik enerjisi dağıtımının, tip projeler yardımıyla, temel mühendislik derslerine dayalı elektriksel ve mekanik hesaplamaları yapılarak bir dağıtım sisteminin tasarımının yapılması.
Course Content Tip Proje yardımıyla Orta Gerilim Nakil Hattı Projesi, OG Halka Şebeke Elektriksel Tasarım, Alçak Gerilim Dağıtım Şebekesi Tasarımı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektrik tesis projelerini okur, değerlendirir ve eleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
2 Takım çalışması yapar ve sosyal çevre edinir Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
3 Mesleki ve etik yaklaşımları kavrar ve kullanır Anlatım, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Proje / Tasarım,
4 Mühendislik derslerinde görülen teorik yaklaşımların uygulamaya döndürür Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
5 Konuyla ilgili problemleri tanımlar ve çözer Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Mesleki anlamda doğabilecek yenilikleri izler Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Alçak Gerilimde Enerji Dağıtımı; tanımlar, paftalar, planlar
2 Güç ve mesafe kestirimleri, gerilim düşümü
3 AG Dağıtımında kesit tayini ve şebeke elemanlarının boyutlandırılması ve seçimi
4 Sokak Aydınlatması, Trafo Ag Dağıtım Pano Resimleri
5 Şebeke Türleri OG Dağıtımında Halka Şebeke; Gerilim Kademesi
6 OG Halka Şebekenin kayıp yöntemi ile kesit hesabı
7 OG Dağıtımında kesit tayini ve şebeke elemanlarının boyutlandırılması ve seçimi
8 Kısa Devre Hesapları
9 Koruma Sistemleri (Aşırı gerilime Karşı Koruma ve Topraklama)
10 Orta Gerilim Nakil Hattı Projesi; giriş, genel bilgiler, yönetmelikler, tip projeler
11 Paftalar, güzergah belirlenmesi, hat profili, iletkenler, direkler, menzil kavramları
12 Tip Projeler yardımıyla Direk ve Travers Seçimleri, Sehim Şablonu yardımı ile ENH nın çizilmesi
13 Enerji Müsaadesi için başvuru dosyası hazırlanması
14 Jeneratör ve İmdat Sistemleri
Resources
Course Notes Enerji Dağıtm Projesi, http://web.sakarya.edu.tr/~yalcin/
Course Resources "Enerji Hatları Mühendisliği", Hüsnü DENGİZ, Kardeş Kitabevi
"Elektrik Enerjisi Dağıtımı", Öğr.Gör.Nusret Alperöz, İTÜ
"35 kV AWG3 II. Bölge Enerji Nakil Hattı Tip Projesi ", EMO
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 2 2
Final 1 12 12
Ödev 6 2 12
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5