Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dijital Kontrol Sistemleri EEM 439 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYHAN ÖZDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. AYHAN ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Lineer/Lineer olmayan fiziksel sistemlerin durum uzayında modellenmesi, sürekli/ayrık zaman sistemlerin geçici/sürekli rejim ve kararlıklık analizlerinin yapılması ve belirlenen performans kriterlerine göre sürekli/ayrık zaman dinamik kontrolcü ve durum uzayında statik ve dinamik geri besleme kontrolör tasarımı gibi disiplinler arası ilişki içeren karmaşık mühendislik problemlerinin çözülmesi.
Course Content Dinamik Sistemler ve Durum Denklemlerinin sürekli-zaman/ayrık-zaman elde Edilmesi, karalılık analizi, Farklı konfigürasyonlarda dinamik kontrolcüler, Durum uzay analizi ve tasarımı, durum gözlemleyici tasarımı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kutup Yerleştirme Yöntemleri ile Statik/Dinamik Durum Geri Besleme Tasarımı ve Sembolik Dilde Programlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Lineer/Lineer olmayan fiziksel sistemlerin durum uzayında modellenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav ,
3 Sürekli/Ayrık-Zaman Dinamik Kontrolör Tasarımı ve Sembolik Dilde programlanması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
4 Disiplinler arası ilişki içeren karmaşık sistemin gerçekçi performans kriterlerini karşılayacak şekilde tasarlama becerisinin kazandırılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ayrık-Zaman Dinamik Kontrolör Yapısı ve Programlanma Yöntemleri
2 Sürekli-zaman PID Kontrolör Tasarım Denklemleri ve Tasarım
3 Ayrık-zaman PID Kontrolör Tasarım Denklemleri ve Tasarım
4 Farklı Dinamik Kontrolör Yapıları ve Analizi
5 Modern Kontole Giriş
6 Dinamik Sistemler ve Ayrık Zaman Durum Denklemlerinin Elde Edilmesi
7 Sürekli Zaman Durum Denklemlerinin Ayrıklaştırılması
8 Ayrık-zaman Durum Denklemlerinin Kanonik Formları
9 Jury/Lyapunov Kararlılık Kriterleri
10 Kontrol edilebilirlik- Gözlenebilirlik
11 Durum Uzay Analiz ve Sentezinde Lineer Dönüşümler
12 Statik Durum Geri Besleme ve Kutup Atama Yöntemleri ile Tasarımı
13 Dinamik Durum Geri Besleme ve Kutup Atama Yöntemleri ile Tasarımı
14 Durum Gözlemleyici modeli ve Kutup Atama Yöntemleri ile Tasarımı
Resources
Course Notes Otomatik Kontrol, Dijital Kontrol Ders notları
Course Resources 1. Continuous and discrete control systems: Modeling, identification, design, and
implementation, John Dorsey
2. Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata
3. Otomatik kontrol sistemleri / Benjamin C.Kuo; çev. Atilla Bir
4. Digital Control system analysis and design, Charles L. Phillips, H. Troy Nagle
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 90
1. Kısa Sınav 4
1. Ödev 3
2. Ödev 3
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 2 5 10
Final 1 2 2
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5