Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarimi EEM 401 7 0 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI
Course Lecturers Prof.Dr. ERTAN YANIKOĞLU, Prof.Dr. MEHMET ALİ YALÇIN, Prof.Dr. UĞUR ARİFOĞLU, Prof.Dr. AYHAN ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURAN, Arş.Gör.Dr. BANU ERGİNÖZ, Doç.Dr. CENK YAVUZ, Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN, Prof.Dr. MEHMET BAYRAK, Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER, Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL, Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER, Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI, Prof.Dr. YILMAZ UYAROĞLU, Prof.Dr. AŞKIN DEMİRKOL, Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER FEDAİ ÇAVUŞ, Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT, Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ, Dr.Öğr.Üyesi NÜKHET SAZAK, Doç.Dr. İRFAN YAZICI, Arş.Gör.Dr. SELÇUK EMİROĞLU, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED KÜRŞAD UÇAR, Arş.Gör.Dr. CEYDA AKSOY TIRMIKÇI, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET HİLMİ NİŞANCI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığında yaptığı çalışmaları teorik ve/veya pratik (deneysel) tasarım halinde sunmasıdır.

Course Content

Her öğrenci Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait konularda tasarım yapıp rapor halinde sunar ve bu tasarımını jüri önünde savunur.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uygulama becerisi kazandırılması Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Deney / Laboratuvar, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Planlama becerisi kazandırılması Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi,
3 Deerlendirme ve yorum yapma becerisi kazandırılması Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Problem çözme becerisi kazandırılması Problem Çözme, Sözlü Sınav,
5 Öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tasarım çalışması konusunun belirlenmesi
2 Tasarım çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme
3 Kaynak taraması
4 Kaynak taraması
5 Kaynak taraması
6 Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların düzenlenmesi
7 Yapılması gereken çalışmaları belirleme
8 Gerekli hesap veya analizleri yapma
9 Gerekli hesap veya analizleri yapma
10 Hesap veya analizleri değerlendirme
11 Sonuçları değerlendirme
12 Tez yazımı
13 Tez yazımı
14 Gerekli düzeltmelerin yapılması ve tez teslimi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Final 1 6 6
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5