Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Otomatik Kontrol EEM 308 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI
Course Lecturers Prof.Dr. AYHAN ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Fiziksel sistemlerin matematiksel modellenebilmesi, sürekli/ayrık zaman analizlerinin yapılabilmesi ve belirlenen performans kriterlerine göre sürekli/ayrık zaman dinamik P, PI, PID kontrolcü analizi/tasarımı gibi disiplinler arası ilişki içeren karmaşık mühendislik problemlerinin çözülmesi.
Course Content Lineer ve non lineer basit/karmaşık sistemlerin modellenmesi ve ayrıklaştırması, geçici, sürekli hal ve karalılık analizinin sürekli/ayrık zamanda yapılması, sürekli/ayrık zaman dinamik P, PI, PID kontrolcüler, sürekli/ayrık zaman analiz/tasarım ve sistem cevabının frekans analizi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Analiz yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Disiplinler arası ilişki içeren karmaşık sistemin gerçekçi performans kriterlerini karşılayacak şekilde tasarlama becerisinin kazandırılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Belirlenen performans kriterlerine göre kontrolcü tasarlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Disiplinler arası ilişki içeren karmaşık sistemleri modelleyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşaretler ve işaret dönüştürücüler (A/D ve D/A )
2 Laplace dönüşümü, z-dönüşümü, ters z-dönüşümü
3 Modifiye edilmiş z-dönüşümü, s-z haritalaması
4 Fiziksel sistemlerin modellenmesi
5 Lineeer Olmayan Fiziksel Sistemlerin Lineerleştirilmesi ve ayrıklaştırılması
6 Sürekli/Ayrık Zaman Açık ve Kapalı Çevrim Transfer Fonksiyonlarının Elde Edilmesi
7 I. ve II. dereceden sistemlerin geçici rejim cevap analizi
8 Sürekli/Ayrık Zaman II. Dereceden Sistemlerin Geçici Rejim Kriterleri
9 Sürekli/Ayrık Zaman Sürekli Hal Cevabı ve Hata Analizleri
10 Sürekli/Ayrık Zaman Kararlılık Analizi, Routh-Hurwitz ve Jury Kararlılık Kriterleri
11 Sürekli/Ayrık Zaman için Köklerin Geometrik Yer-Eğrisi Çizimleri
12 Ayrık/Sürekli Zaman P, PI, PID Kontrolör Transfer Fonksiyonları
13 Nichols-Ziegler Yöntemi ile P, PI, PID Kontrolör Tasarımı
14 Sistemlerin Frekans Cevap analizi
Resources
Course Notes Otomatik Kontrol, Dijital Kontrol Ders notları
Course Resources 1. Continuous and discrete control systems: Modeling, identification, design, and
implementation, John Dorsey
2. Automatic control systems / Benjamin C. Kuo
3. Otomatik kontrol sistemleri / Benjamin C.Kuo; çev. Atilla Bir
4. Control system Design, Bernard Friedland
5. Modern Control Systems , Richard C.Dorf
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 4 4
Final 1 2 2
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5