Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Programlama EEM 106 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ, Doç.Dr. MUHAMMET HİLMİ NİŞANCI,
Course Assistants
Course Category Other
Course Objective

Algoritma ve programlama mantığı verilerek, program geliştirme ortamını kullanma becerisine ve program geliştirme bilgisine temel seviyede sahip olmak. Problem analiz etme ve algoritma hazırlayarak problemi çözme. Küçükten orta boya kadar program yazma, test etme ve hata ayıklama.

Course Content

Algoritma ve programlama mantığı, akış diyagramları ve program geliştirme ortamı ile program geliştirme. Değişkenler, sabitler, operatörler, temel giriş/çıkış fonksiyonları, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri, kara ifadeler, döngüler, diziler ve standart fonksiyonlar kullanımı. Programlama dili olarak C#  programlama dilin konsole uygulaması sadece kullanılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Algoritma ve programlama mantığı bilir, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
2 Bir problemin akış diyagramını oluşturabilir, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilir, Gösteri, Grup Çalışması, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Programlamanın kısa tanımı, gelişimi, alt düzey diller ve üst düzey diller
2 Konsol uygulaması, Windows uygulaması, Matlab, Mikroişlemci ve bunların ortak programlama yöntemi: Akış diyagramlar
3 Problem çözme aşamaları, algoritmanın oluşturulması ve akış diyagramları
4 Derleyici ve Microsoft Visual C# konsol uygulamasının kullanımı
5 Değişken türleri ve değişkenler
6 Aritmetik ve mantıksal Operatörler
7 Temel programlama komutları
8 Karşılaştırma ve karar yapıları
9 Döngüler ve döngü türleri 1
10 Döngüler ve döngü türleri 2
12 Alt Program, Yöntem ve Fonksiyonlara giriş
13 Alt Program, Yöntem ve Fonksiyonlar 1
14 Alt Program, Yöntem ve Fonksiyonlar 2
Resources
Course Notes

http://www.uzem.sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları

Course Resources

Microsoft C# konsol uygulama Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
# Contribution of Course Learning Outcomes to Program Outcomes PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
1 Algoritma ve programlama mantığı bilir,
2 Bir problemin akış diyagramını oluşturabilir,
3 Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilir,
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 16 16
Kısa Sınav 3 5 15
Final 1 24 24
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5