Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Staj II CVM 499 7 0 + 1 1 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU,
Course Assistants Bölüm Staj Komisyonu Üyeleri
Course Category
Course Objective Çevre Mühendisliği öğrencilerinin dönem içerisinde aldıkları teorik derslerin pratikte uygulanması ve pekiştirilmesi amacıyla yapılır.
Course Content Büro/İşletme/Şantiye/Proje/Çevre Yönetimi stajlarında staj yapılan işyerlerinde en az 1 (bir) çevre, inşaat, makine veya kimya mühendisi gözetiminde, minimum 6. yarıyılın tamamlanmış öğrenciler tarafından yapılır.
Su Kirlenmesi ve Kontrolü,
• Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri,
• Hava Kirlenmesi ve Kontrolü,
• Katı veTehlikeli Atıkların Yönetimi,
• Gürültü Kirliliği Kontrolü,
• Endüstriyel Atıkların Yönetimi,
• Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED),
• Çevre Sağlığı ve Güvenliği konularını içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Su, Toprak, hava ve gürültü kirliliği önlemleri ve yönetmeliklerini öğrenir Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav,
2 Çevre Mühendisliği uzmanlık alanlarını daha iyi tanır. Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav,
3 İş ortamında alt ve üst birimlerin yetki ve sorumluluklarını öğrenir. Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav,
4 Aldığı teorik bilgilerin pratik uygulamalarını yapar. Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav,
5 Proje büroları ve şantiyeleri öğrenir Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav,
6 Kamu ve/veya özel kuruluşların organizasyon yapısını tanır. Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav,
7 Meslek etik değerlerini uygulamalı olarak öğrenir. Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav,
8 Multidisipliner ortamlarda çalışır. Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Staj yapacağı kamu veya özel kurumların araştırılması
2 Belirlenen kuruma müracatların yapılması
3 Staj yerlerinin kabulu için değerlendirilmesi
4 Uygun staj yerinin ilgili öğretim elemanı ile değerlendirilmesi
5 Staj dökümanlarının toplanması
6 İlgili staj birimlerinde sigorta ve onay işlemlerinin yapılması
7 Staja başlama
8 Staj uygulamasının gerçekleştirilmesi
9 Staj uygulamasının gerçekleştirilmesi
10 Staj defterleri(Raporları)nin doldurulması
11 Staj defterinin teslimi ve onaylanması
12 Ek raporların Hazırlanması
13 Staj Sınavının yapılması
14 Staj kabullerinin ilanı ve yayınlanması
Resources
Course Notes Staj Komisyonu tarafından hazırlanan Çevre Mühendisliğinde staj esasları<br>Üniversite staj esasları<br>http://www.cevre.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/15694/staj-bilgilendirme
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Sözlü Sınav 1 45 45
Final 1 45 45
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5