Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iklim Bilgisi ve Çevre CVM 427 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT
Course Lecturers Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı; atmosfer, genel iklim bilgisi, iklim değişimleri ve küresel ısınma ile ilgili temel bilgilerle, bunların doğal kaynaklar ve canlılar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, neden-sonuç ilişkisinin kavranması ve çözümler üretilmesidir.

Course Content

Genel Kavramlar. Atmosfer bilgisi. İklim kuşakları. İklimin canlılar ve cansız ortamla karşılıklı ilişkisi. İklimin doğal kaynaklar üzerindeki etkileri.Küresel  ısınma.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İklim özellikleri ile su toprak, bitki örtüsü ve canlıların yaşam faaliyetleri ve arasındaki ilişkiyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Çevre sorunları ile iklim özellikleri ve küresel ısınma arasındaki ilişkiyi kurar ve tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Atmosferin genel yapısı ve işleyişini kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Dünya üzerindeki iklimlerin özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Küresel ısınma ve iklim değişimleri ile ilgili temel bilgi kazanır. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
6 İklim ve hava olayları arasındaki farkı ve bağlantıyı bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Atmosferin yapısı, Ozon Tabakası
3 İklim parametreleri
4 İklim Kuşakları
5 İklim Değişimleri
6 Küresel ısınma nedir? Oluşumu ve nedenleri.
7 Küresel ısınma sonuçları
8 İnsan Sağlığı ve Hayvanların Yaşamı ile İklim İlişkisi
9 Ara sınav
10 Toprak, Bitki Örtüsü ve Ormanlar ile İklim İlişkisi
11 Kentleşme, Yapılar, Sanayi ve Ulaşım ile iklim ilişkisi
12 İklim ve çevre arasındaki ilişkiye bağlı sorunların önlenmesi için çözümler
13 Öğrenci performans ödev sunumları
14 Öğrenci performans ödev sunumları
Resources
Course Notes <p>M. G&uuml;mr&uuml;k&ccedil;&uuml;oğlu, İklim Bilgisi, Basılmamış Ders notu, 2008.</p>
Course Resources

1. M. Kadıoğlu, "Bildiğimiz Havaların Sonu", İstanbul, 2002,
2.Oğuz Erol, "Genel Klimatoloji",Ankara, 1993
3.J. F. Griffiths, Climate and the Environment, Londra, 1976
4. Çeşitli makaleler

Week Documents Description size
0 İklimlisansderssunumSON 19.33 MB
0 İklimlisansderssunumSON 27.73 MB
0 İklimlisansderssunumSON 34.43 MB
0 İklim- insan 1.48 MB
0 YAPILAR, KENTLER ve İKLİM 40.67 MB
0 YAPILAR, KENTLER ,İKLİM 3.21 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim 41.28 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim 43.63 MB
0 YAPILAR, KENTLER ve İKLİM 40.67 MB
0 YAPILAR, KENTLER ve İKLİM 42.64 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim 1 29.67 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim2 14.32 MB
0 YAPILAR, KENTLER ve İKLİM 40.67 MB
0 İklim çevre dersnotu1 5.42 MB
0 iklim çevre dersnotu2 20.55 MB
0 İklim- İnsan Sağlığı 5.88 MB
0 Yapılar iklim 1a 1.66 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim 1b 28.69 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim 1b 30.77 MB
0 Yapılar iklim 1a 3.75 MB
0 Yapılar iklim 1a 3.85 MB
0 Yapılar iklim 1a 3.92 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim2 14.27 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim2 4.04 MB
0 Yapılar, Şehirler ve iklim 1b 5.19 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Performans Görevi (Seminer) 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 10 10
Sözlü Sınav 1 1 1
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5