Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yenilenebilir Enerji Kaynaklari ve Çevre CVM 432 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Ülkelerin gelişmişlik ölçütü olan enerji talebi ve arzı ve bu süreçte oluşan çevre sorunlarının öğretilmesi, bunlara çözüm yaklaşımlarından en önemlisi olan alternatif enerji kaynaklarının tanıtılması ve bunlara çevre mühendisliği açısından yaklaşımın tanımlanması.

Course Content

Enerji, atmosfer kirliliği, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları, yenilebilir enerji kaynakları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Enerji tanımını, enerji kullanımının temel prensiplerini, tarihçesini ve enerji çeşitlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Yenilebilir enerji kaynaklarını, çeşitlerini, uygulama alanlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Atmosferin yapısını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çevre Müh. liği açısından yenilebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Enerji ve doğa hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Fosil enerji kaynakları ve yarattığı atmosfer kirliliğini, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Enerji, tanımı, enerji kullanımının temel prensipleri ve tarihçesi, enerji çeşitleri.
2 Enerji ve doğa.
3 Fosil en. kayn.ve atm. kirliliği,fosil en. kayn. nın yarattığı çevre sorunları.
4 Yenilebilir enerji kaynakları.
5 Güneş en. nin tanımı, kullanımı ve tarihi, güneş radyasyonunun temelleri.
6 Güneş enerjisi teknolojileri.
7 Rüzgar enerjisinin prensipleri, rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri.
8 Jeotermal enerji.
9 Biomass enerjisi.
10 Biomass enerjisi.
11 Biomass enerjisi.
12 Su enerjisi (hidroelektrik).
13 Dalga ve gel-git enerjisi.
14 Hidrojen enerjisi, bugünü ve geleceği, diğer gelişmekte olan yenilenebilir enerji kaynakları.
Resources
Course Notes <p>[1] Şen, Zekai; Temiz Enerji ve Kaynakları Su Vakfı Yayınları, Işıkoğlu Matbaası, İstanbul, 2002</p>
Course Resources

[2] Kreider,J. F., Kreith ,F. Solar Energy Handbook, McGraw-Hill, New York, 1981
[3] Wilson ,R. E., Lissaman, P.B.S. Applied Aerodynamics of Wind Power Machines , Oregon State University Report, 1974
[4] Türkiye nin Çevre Problemleri, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Önder Matbaası, Ankara, 1998
[5] Duffie, J.A., Beckman,W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley and Sons. Inc., Second Edition 1976

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 11 11
Final 1 1 1
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5