Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toz Tutucular ve Uygulamasi CVM 426 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ufuk DURMAZ

Course Category
Course Objective

Mühendislik Bilimlerinin uygulama alanına giren toz kaynaklı çevre kirliliğinin nitelikleri, nicelikleri ve çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilmesi, kirliliğin önlenebilmesi için kullanılan teknikler ve gereçlerin tanıtımı, parçacık boyutu belirleme ve ölçme yöntemlerinin ve toz tutucu düzeneklerin işletme biçimlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Course Content

Giriş Toz ve parçacık ölçme Tane büyüklüğü dağılımı diyagramları KatıGaz ikili sistemler Stokes Eşitliği ve parçacık hareketi Çökelme odaları Tekstil Filtreler Siklonlar Hidro siklonlar ve maden hazırlama Elektro filtreler- Sistem çözümler ve çoklu uygulamalar- Islak toz tutucular

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tanecik kaynaklı çevre kirliliği ile ilgili analiz yapar Soru-Cevap, Sınav ,
2 Vantilatörlerin karakteristik eğrileri ve basınç kayıpları yardımıyla çalışma noktalarını belirler.
3 Siklon tipi toz tutucuların tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi ve becerileri uygular.
4 Merkezkaç kuvvet alanında parçacık hareketini belirler. Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Ödev, Performans Görevi,
5 Stokes bağıntısı yardımıyla sürekli rejimde çökelme hızını hesaplar Soru-Cevap, Ödev,
6 Toz kaynaklı kirlenmeyi önleyici yöntem ve tekniklerini Çevre Mühendisliği alanında uygular. Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
7 Tekstil( torbalı) tipi toz tutucuların tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi ve becerileri uygular.
8 Birleşik toz tutma sistemlerinin çalışma biçimlerini ve şartlarını uygular.
9 Siklon tipi toz tutucuların çalışma parametrelerinin ayrıştırma tane büyüklüğüne etkisini belirler.
10 Elektro statik filtre tipi toz tutucuların tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi ve becerileri uygular.
11 Tekstil filtrelerin kullanım alanlarını ve uygulanabilirliğini belirler.
12 Elektro statik filtrelerin kullanım alanları ve şartlarını belirler.
13 Çökelme ve yüzme olayını kuvvet dengesi ilkesine göre irdeler Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
14 Toz şeklindeki kirleticileri fiziksel olarak inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
15 Islak toz tutucuları uygulama alanlarına göre seçer.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Toz ve parçacık ölçme
3 Tane büyüklüğü dağılımı diyagramları
4 KatıGaz ikili sistemler
5 Stokes bağıntısı
6 Akışkan içinde parçacık hareketi
7 Çökelme odaları
8 Vantilatörler ve Karakteristik eğrileri
9 Tekstil Filtreler
10 Siklonlar
11 Hidro siklonlar ve maden hazırlama
12 Elektro filtreler
13 Sistem çözümler ve çoklu uygulamalar
14 Islak toz tutucular
Resources
Course Notes <p>Toz Tutucular Ders Notu (Basılmamış)</p>
Course Resources

1. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 22. 07.2006 Resmi Gazete
2. Zyklone B. Lohrengel
Abgasreinigung/Immissionsschutz - Stand 01/2004 -

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 10 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5