Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tehlikeli ve Zararli Atiklar CVM 424 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ÖMER HULUSİ DEDE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Tehlikeli ve zararlı atıkların tanımlanması, tehlikeli ve zararlı atıkların kaynakları ve tehlikeli atık üretimini en aza indirecek yöntemlerin araştırılması ve uygun görülen yöntemlerin uygulanması ile tüm bu önlemlere rağmen oluşan tehlikeli atıkların taşınması, bertarafı, düzensiz olarak uzaklaştırılma sonucu kirlenmiş alanların arıtım yöntemlerinin öğrenilmesidir.
Course Content Tehlikeli atıkların tanımlanması, tanımlanan bu tehlikeli atıkların kaynakları, kaynaklarında gerekli tedbirler alınmasına rağmen oluşan bu atıkların sınıflandırılması, tehlikeli ve zararlı atık üretiminin en aza indirilmesi için alınması gereken zorunlu tedbirler, tehlikeli atıklarla ilgili yönetmelikler, tehlikeli atıkların taşınması ve bertarafı ile kirlenmiş bölgelerin temizlenme yöntemlerinin araştırılmasıdır. Bununla birlikte Dünyada uygulanan yöntemlerin ülkemizdeki kirlenmiş bölgeler için uygulanabilirliğinin araştırılması şeklindedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tehlikeli atiklari saptama, tanımlama, ve aritma becerisi; bu amaçla uygun aritma yöntemlerin seçme ve uygulama becerisini gelistirmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Secilen tehlikeli atik icin, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandirilmasi. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tehlikeli Atıklara Giriş, Tehlikeli Atıkların Tanımlanması Ve Kaynakları
2 Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması, Tehlikeli Atıkların Fiziksel Kimyasal Özellikleri
3 Tehlikeli ve Zararlı Atık Oluşumu
4 Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Toksik Etkileri
5 Kirlilik Kontrolü ve Tehlikeli Atıklarının Oluşumunun Azaltılması
6 Tehlikeli Atıklarla İlgili Yönetmelikler, Tehlikeli Atık Yönetmeliği
7 Arazide Depolama Ve Uzaklaştırma, Kirlenmiş Alanlar, Arazi İyileştirmesi
8 Tehlikeli Atıkların Çevresel Ortamlardaki Taşınımı, Tehlikeli Atıkların Taşınması Ve Depolanması İle İlgili Teknikler
9 Tehlikeli Atıkların Arıtılması (Genel)
10 Fiziksel, Kimyasal Arıtım Metotları
11 Biyolojik Arıtım Metotları
12 Termal Metotlar
13 Stabilizasyon (Kararlılaştırma) ve Katılaştırma
14 Öğrenci Sunuları
Resources
Course Notes LaGrega, M.D.; Phillip L.B. Hazardous Waste Management. McGraw-Hill: New York.
Course Resources 1.Grasso , D. 2000. Hazardous Waste Site Remediation: Source Control
2.US-EPA Clean-up Notes
3.Phytoremediation / Schnoor
4.Blackman, W.C. Jr. Basic Hazardous Waste Management, 3rd Ed. Lewis Publishers, 2001
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 18
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
2. Kısa Sınav 1
2. Ödev 10
3. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 3 10 30
Performans Görevi (Uygulama) 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5