Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Olasilik ve Istatistik CVM 210 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE, ÖMER HULUSİ DEDE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Temel İstatistik teknikler hakkında bilgiler vermek, bu çerçevede verilerin derlenip düzenlenmesi ve basit istatistik tekniklerle analizlerinin yapılması, rassal olayların olasılıkları ve değişkenler arası ilişkilerin analiz edilmesi.
Course Content Temel kavramlar, Verilerin Seriler ve Grafiklerle gösterimi, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Sapma Ölçüleri, Asimetri ve Basıklık Ölçüleri, Küme Teorisi, Sayma Teknikleri ve Olasılı Hesapları, Olasılık Dağılımları, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Regresyon ve Korelasyon Analizi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Olaylar ve olasılıkları hakkında çözümler yapar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Verilerin betimsel istatistiklerle tanımlayarak yorumlar yapabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Ana kütle ve örnek kavramları Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Ödev,
4 Değişkenler arası ilişkileri analiz eder Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Veri derleme, düzenleme ve grafikle gösterim Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
6 Olasılık dağılımlarını kullanarak olayları analiz eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İstatistik temel kavramlar ve grafikler
2 Merkezi eğilim ölçüleri, aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, Geometrik, harmonik ve kareli ortalamalar
3 Mod, medyan ve kartiller, mod ve medyanın grafikle gösterimi, ortalamalar arası ilişkiler
4 Sapma ölçüleri, değişim aralığı, kartil aralığı, ortalama sapma
5 Standart sapma, değişim katsayısı
6 Asimetri ve basıklık ölçüleri, Pearson asimetri ölçüleri, Bowley asimetri ölçüsü ve momentler
7 Momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri
8 Olasılık kavramı, küme teorisi, sayma teknikleri
9 Örnek uzay ve olay, olasılık tanımları, olasılık teori ve aksiyomları, şartlı olasılık
10 Olayların bağımsızlığı, Bayes teoremi, olasılık dağılımları
11 Kesikli olasılık dağılımları, Binom, Poisson, Hipergeometrik dağılım
12 Sürekli olasılık dağılımları, Uniform, Üstel, Normal dağılım
13 Değişkenler arası ilişkiler, korelasyon, determinasyon ve belirsizlik katsayıları
14 Regresyon analizi, Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler yöntemi
Resources
Course Notes İstatistik Sakarya Üniversitesi, Ders Notu ve Slaytları
Course Resources 1. Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik , Nobel Kitabevi, 2004
2. Özkan, Y. Uygulamalı İstatistik I ve II , Sakarya Yayıncılık, 2007
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
2. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 3 9
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Final 1 5 5
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5