Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Malzeme CVM 440 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator MUSTAFA AKÇİL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin temel hedefi, malzemelerin temel özeliklerini bilme, değerlendirebilme ve seçebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Course Content Malzemelerin sınıflandırılması, yapısı, özellikleri, malzeme özelliklerini etkileyen faktörler, üretim yöntemleri, korozyon, korozyondan korunma, geri dönüşüm ,
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Malzemelerde geri dönüşüm, geri dönüşüm işlemlerini öğretmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Malzeme üretim yöntemlerini tanıtmak Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerini öğretmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Malzemelerde mekanik özellikler sertlik, dayanım , aşınma,sürünme, yorulma, kırılma ve burulma konularını öğretmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Malzemelerin iç yapısı, kimyasal bağlar ve iç yapıya etkisini anlatmak Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Malzeme özellikleri ve kullanım alanları arasındaki ilişkileri tanıtmak Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Korozyon ve korozyonu önleme yöntemleri hakkında bilgi vermek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Endüstriyel Malzemeler, sınıflandırılması, yapısını tanıtmak Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Malzemenin tanımı, endüstriyel malzemeler ve sınıflandırılması 1. Hafta Sunusu
2 Malzemelerin iç yapısı, iç yapı ile özellikler arasındaki ilişkiler 2. Hafta Sunusu
3 Atomik yapı, bağlar ve malzeme özelliklerine etkileri 3. Hafta Sunusu
4 Kristal yapılar ve kristal yapı kusurları, etkileri 4. Hafta Sunusu
5 Faz, faz diyagramları, alaşımlama, katı eriyikler ve hesap esasları 5. Hafta Sunusu
6 Metaller ve metallerin mekanik özellikleri, sertlik, dayanım, aşınma, kırılma,yorulma, sürünme 6. Hafta Sunusu
7 Metalik Malzemelerin üretimi, üretim yöntemleri, karşılaştırılması 7. Hafta Sunusu
8 Döküm, kaynak, plastik şekil verme, talaşlı imalat ve toz metalujisi yöntemleri 8. Hafta Sunusu
9 Seramik malzemeler, özellikleri ve kullanım alanları 9. Hafta Sunusu
10 Ara sınav 10. Hafta Sunusu
11 Polimerler ve plastikler, özellikleri, kullanım yerleri 11. Hafta Sunusu
12 Kompozit malzemeler, özellikleri, üretimi ve kullanım yerleri 12. Hafta Sunusu
13 Korozyon ve korozyondan korunma, yöntemler 13. Hafta Sunusu
14 Geri dönüşüm, malzeme ve çevre açısın dan önemi, yöntemler 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Kaşif ONARAN, Bilim Teknik Yayınevi, 2009.
2. Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Prof. Dr. Kaşif ONARAN, Bilim Teknik Yayınevi, 2007.
3. Malzeme Bilimi Ders Notları, Doç. Dr. ibrahim ÖZBEK Sakarya Ün. 2007
4. Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri CALLISTER, J.WILLEY . Çeviri :Prof. Dr. Kenen GENEL Nobel Yayınevi 2013
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5