Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kati Atik Düzenli Depolama Alani Tasarimi CVM 420 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİYE SUNA ERSES YAY
Course Lecturers
Course Assistants Yrd.Doç.Dr A.Suna Erses Yay
Course Category
Course Objective Hızlı tüketim toplumunun kaçınılmaz ürünü olan katı atıkların düzenli depolanması modern toplum anlayışın bir gereğidir. Düzenli katı atık depolama alanlarının belirlenmesi ve tasarımı önemli bir mühendislik uygulamasıdır.
Course Content Katı Atık, Katı Atıkların Sınıflandırılması, Katı Atıkların Planlanması, Katı Atık Depolama Alanlarının Seçim Kriterleri, Düzenli Katı Atık Depolama Alanlarının Tasarımı, İnşaatı ve İşletilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Düzenli katı atık depolama sahalarının tasarımı, inşası ve işletilmesi hakkında bilgi verir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Katı atık kaynaklarını, özelliklerini ve kompozisyonunu tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Katı atığı tanımlar ve entegre atık yönetimini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Katı atığın toplanması ve transferi ile ilgili mühendislik hesapları yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Düzenli depolama sahası dizayn edebilir Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Depolama alanlarının seçim aşamaları hakkında bilgi verir Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Katı Atık Nedir?
2 Katı Yönetimi, Entegre Katı Atık Yönetimi
3 Katı Atıkların Sınıflandırılması, Miktarı ve Kompozisyonu ve Özellikleri
4 Örnek İl Nüfus Projelendirmesi
5 Katı Atık Miktar Tayini
6 Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri-Düzenli Depolama
7 Düzenli Depolama Alanı Yer Seçimi ve İnsaatı
8 Düzenli Depolama Alanı Tasarımı
9 Düzenli Depo Sızıntı Suyu Oluşumu ve Yönetimi
10 Düzenli Depolama Sızıntı Suyu Oluşumu Tasarımı
11 Düzenli Depo Gaz Oluşumu ve Yönetimi
12 Düzenli Depo Gaz Oluşumu Tasarımı
13 Düzenli Depolanma Alanların İşletimi
14 Düzenli Depolama Alanlarının Kapatılması
Resources
Course Notes Çeşitli kaynaklardan derlenmiş basılmamış ders notu
Course Resources 1) Tchobanoglous, G., Theisen,H., Vigil S., 1993. Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management.

2)Mcbean, E.A., Rovers, F.A., Farquhar, G.J.,1995. Solid Waste Landfil Engineering and Design.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 16 16
Final 1 10 10
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5