Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Içme Suyunda Dezenfeksiyon Yan Ürünleri ve Kontrolü CVM 450 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator NAZİRE PINAR TANATTI
Course Lecturers NAZİRE PINAR TANATTI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective İçme sularında çeşitli dezenfeksiyon yöntemleri ve sonrasında meydana gelen dezenfeksiyon yan ürünleri ile bunların kontrolü hakkında bilgi verilmesidir.
Course Content İçme sularında dezenfeksiyon yöntemleri ve dezenfeksiyon yan ürünleri, organik maddeler ve DYÜ oluşumundaki rolü hakkinda bilgi verilir. İçme sularında trihalometan (THM) oluşumunu etkileyen faktörler, DYÜ ile ilgili standartlar, DYÜ?nin halk sağlığına etkileri açıklanır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dezenfeksiyon yöntemlerini ve yan-ürün oluşum mekanizmaları ile bunların önlenme yöntemlerini kavrayacaktır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İçme suyu kaynaklarını doğal organik maddeler açısından değerlendirme becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Oluşan yan ürünler belirleyip girerim yöntemleri geliştirir. Anlatım, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumunun önlenmesi konusunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İçme suyu kaynakları. İçme suyu kaynaklarının organik madde içeriği ve çeşitliliği.
2 İçme suyu dezenfeksiyon yöntemleri.
3 Dezenfeksiyon yan ürünleri kimyası. Yan ürünlerinin oluşumu ve önemi
4 Kloraminlerle dezenfeksiyon sonucu yan ürün oluşumu ve kontrolü.
5 Ozon ile dezenfeksiyon sonucu yan ürün oluşumu ve kontrolü.
6 UV dezenfeksiyonu sonucu yan ürün oluşumu ve kontrolü.
7 Dezenfeksiyon yan ürünlerinin halk sağlığına etkileri.
8 Dezenfeksiyon yan ürünleri ile ilgili yönetmelikler ve mevzuatlar.
9 İçme suyunda dezenfeksiyon yan ürünleri kontrol yöntemleri.
10 İçme suyunda dezenfeksiyon yan ürünleri kontrol yöntemleri.
11 İleri oksidasyon prosesleri.
12 Membran prosesler.
13 Elektrokimyasal prosesler.
14 Adsorbsiyon ve iyon değiştirme.
Resources
Course Notes Mallevialle, J., Suffet, I.H. and Chan, Influence and Removal of Organics in Drinking Water, U.S. 1992,<br><br>Singer P.C., Formation and control of disinfection by-products in drinking water, Ame. Wat. Works Ass., 1999 <br><br>White C., Handbook of Chlorination and alternative disinfectants. John Wiley&Sons, USA. 1999<br><br>Tchbanoglous,G., Burton,F.Wastewater Enginering, McGraw- Hill Book Co, 1991
Course Resources OECD Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye, T.C. Çevre ve Ormen Bakanlığı, OECD,2008.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 70
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 2 5 10
Final 1 20 20
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5