Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hidroloji CVM 444 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ÇELEBİ
Course Lecturers Doç.Dr. AHMET ÇELEBİ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Su çevrimi ve bu çevrim esnasında kirleticilerin su ile etkileşim proseslerinin anlanması ve verilerin yorumlanması.
Course Content Yeryüzündeki suyun cevrimi ve bu cevrim esnasında su kirleticilerin taşınımı Suyun atmosferden yeryüzüne ve oradan tekrar atmosfere geri donusu esnasinda karsilasilan döngülerin hesaplanması ve yorumlanmasi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu derste öğrencilere 2 tane ödev verilerek, hidrolojide karşılaşılan problemlerin çözüm yöntemlerinin ve yorum yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Bu ders sonunda bütün arkadaşların su miktarı ve doğal akıbeti hakkında güncel problemleri yorumlama kapasiteleri artırılmış olacaktır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hidrolojik Cevrim
2 Su ve Çevre
3 Yağış
4 Yağış
5 Yağış hesaplamaları
6 Buharlaşma
7 Buharlaşma
8 Buharlaşma
9 Yeraltı suyu
10 Yeraltı suyu
11 Yeraltı suyu
12 Sızma
13 Sızma
14 Sızma
Resources
Course Notes HİDROLOJİ, MEHMETÇİK BAYAZIT, İTÜ
Course Resources 1. Introduction to hydrology / Warren Viessman, Gary L. Lewis
2. Groundwater contamination / Chester D. Rail
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 3 8 24
Final 1 8 8
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 5