Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endüstriyel Kaynakli Hava Kirliliği ve Kontrolü CVM 422 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Hava kirliliği sorunu her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Enerji tüketiminin sürekli olarak artma eğiliminde olması bir yandan emisyon açısından daha temiz enerji kaynakları üzerinde çalışmaları teşvik ederken, diğer yandan da emisyon yayılımına neden olan kaynaklarda emisyonların azaltılmasına yönelik uygulamaları zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde sanayi tesislerinin hava kirliliği içerisindeki payı önemli oranlara ulaşmıştır. Bu derste, öğrenciye sanayiden kaynaklanan hava kirliliği ve kontrolü ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Genel kavramlar, Emisyon birimleri ve dönüşümler, Emisyonların Yayılımı, Yakıtlar ve Teknolojik Özellikleri, Yanma Reaksiyonları, Yanma Ürünleri ve Stokyometrisi, Yakıt Kaynaklı Emisyonlar, Oluşum Mekanizmaları ve Önleme Yöntemleri, Kükürt Dioksit Arıtımı ve Elde Edilen Ürünler, Azot Oksit Arıtımı ve Ayrıştırıcı Katalitik Reaktörler, Partikül Emisyonları ve Toz Tutucular, Alternatif Yakma Teknikleri ve Etkin Enerji Kullanımı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hava kirleticileri ve insan ve çevre sağlığına etkilerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yanma kaynaklı emisyonların azaltma yöntemlerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Uçucu organik maddelerin oluşum mekanizmalarını ve azaltma yöntemlerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kirleticilerin oluşum mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Partikül madde emisyonlarının oluşum mekanizmalarını ve azaltma yöntemlerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Emisyonların atmosferde yayılımı be baca yüksekliklerinin nasıl hesaplandığını bilir, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Yanma sonucu açığa çıkan kirleticilerin konsantrasyonlarını kimyasal denge şartlarına göre hesaplayabilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hava kirliliği ile ilgili temel kavramlar, birimler ve dönüşümler 1. Hafta Sunusu
2 Endüstriyel tesislerden yayılan kirleticiler ve etkileri 2. Hafta Sunusu
3 Emisyonların yayılımı ve baca yüksekliği hesaplamaları 3. Hafta Sunusu
4 Emisyonların yayılımı ve baca yüksekliği hesaplamaları 4. Hafta Sunusu
5 Yanma stokyometrisi 5. Hafta Sunusu
6 Yanmadan kaynaklanan emisyonlar ve azaltma yöntemleri 6. Hafta Sunusu
7 Karbonmonoksit emisyonlarının azaltılmasında kullanılan yöntemler 7. Hafta Sunusu
8 Hidrokarbon emisyonlarının azaltılmasında kullanılan yöntemler 8. Hafta Sunusu
9 Kükürtdioksit emisyonlarının azaltılmasında kullanılan yöntemler 9. Hafta Sunusu
10 Kükürtdioksit emisyonlarının azaltılmasında kullanılan yöntemler 10. Hafta Sunusu
11 Azotoksit emisyonlarının azaltılmasında kullanılan yöntemler 11. Hafta Sunusu
12 Azotoksit emisyonlarının azaltılmasında kullanılan yöntemler 12. Hafta Sunusu
13 Partikül emisyonlarının azaltılmasında kullanılan yöntemler 13. Hafta Sunusu
14 Uçucu organik madde (VOC) emisyonları ve azaltılmasında kullanılan yöntemler 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes
Course Resources

[2] C. C. Lee, Handbook Of Environmental Engineering Calculations.
[3] Nicholas P., Cheremisinoff, Handbook of Air Pollution Prevention and Control.
[4] Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
[5] William L. Heumann, Industrial air pollution control systems, New York : McGraw-Hill, 1997
[6] Anthony J. Bounicore, Wayne T. Davis, Air pollution engineering manual, New York : Van Nostrand Reinhold, 1992.
[7 Noel de Nevers, Air pollution control engineering, New York : Mc Graw Hill, 1995

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5