Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Yönetim Sistemleri CVM 418 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ASUDE ATEŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ASUDE ATEŞ,
Course Assistants

Doç.Dr. Asude ATEŞ

Course Category
Course Objective

Son yıllarda büyük önem kazanan kalite yönetim sistemleri ile çevre mühendisliği arasındaki en önemli köprü olan Çevre Yönetim Sistemleri konusunu öncelikli olarak çevre bilinci çerçevesinde tanıtmak , genel işleyiş,kuruluş ve uygulama prensiplerini öğreterek ISO-14000 serisi hakkında bilgi vermek

Course Content

Endüstrilerde çevre yönetim sistemi oluşturulmasında Yasa, Yönetmelikler ve standartların önemi, Atık kontrolünde etkili yasa ve yönetmelikler, ISO14001, ISO 9001, ISO 18001 in ön hazırlık çalışma yöntemleri ve çevre mühendisliğine katkısı, Farklı Endüstriler ve Atık Karakterizasyonları, Atık Azaltma Yöntemleri, Proses Kontrolü Yeniden kullanım ve atık azaltmaya etkileri, Geri Kazanım yöntemleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanışı, çevre kirliliğini kaynağında önlemek, atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltılmasını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek, doğal kaynakları koruyarak verimli kullanmak, uygulanabilir teknolojileri seçerek tesis ve proses tasarımında çevresel etkilerini dikkate almak başta olmak üzere çevreyi olumsuz yönde önemli derecede etkileyecek kirlilikleri önleyebilmek konularını içerir

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ISO 18001 iş sağlığı ve işçi güvenliği standardını tanır çevre yönetim sistemi ile paralel noktalarını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kalitenin tanımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Atık yönetimi ve kaynak yönetimi tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Çevre yönetim sistemlerini özellikle 14001 i tanır, oluşturur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Çevre ile kalite yönetimi entegrasyonunu yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 ISO 14001 çevre yönetim sisteminin tüm genel işleyişini tanımlar herhangi bir sanayi kuruluşuna uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kalite Yönetim sistemleri
2 Çevre Mühendisliği ile kalite entegrasyonu
3 Çevre problemleri, çevre yönetim sisteminin amacı
4 Çevre yönetiminin ana elemanları ( kaynakların yönetimi, atıkların yönetimi)
5 Çevre yönetim sisteminin tarihçesi ve standartlar
6 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
7 Çevre Yönetim Sisteminin Şartları ve Unsurları, çevre politikasının oluşturulması
8 Planlama- Çevre Programlarının Geliştirilmesi, Çevre boyutlarının belirlenmesi (uygulama), Kanuni ve diğer şartlar
9 Amaç ve hedefler ve Çevre yönetim programının geliştirilmesi
10 Dokümantasyon (Uygulama), Doküman kontrolü, İşlem kontrolü, Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler
11 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet, İzleme ve ölçme, Uygunluğun değerlendirilmesi, Düzeltici ve önleyici faaliyet, Kayıt, Yönetimce Yürütülen Gözden Geçirme, İç tetkik
12 ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) ile 14001 ortak noktaları
13 İş sağlığı ve güvenliği açısından 18001 ve 14001 entegrasyonun yararları
14 Örnek Uygulama çalışmaları
Resources
Course Notes <p> 1- TS EN ISO 14001:2004 &Ccedil;evre Y&ouml;netim Sistemi Temel Eğitim Kitabı</p>
Course Resources

1- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim Kitabı
2- ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Temel Eğitim Kitabı
3- Türk Standartları Enstitüsüne ait çeşitli dökümanlar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5