Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atiksu Mühendisliği CVM 452 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BEYTULLAH EREN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste arıtma tesisi projelendirme kriterleri, proje alternatiflerinin araştırılması, uygun arıtım proseslerinin seçimi ve sistemin projelendirilmesi, proje maliyetlerinin hesabı ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan uygun enstrümantasyon ve sistemin inşaatında gerekli ekipmanı seçebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Arıtma tesisi projelerinin maliyet hesabını yapabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Evsel atıksuların arıtılmasında uygulanan prosesleri tasarlayabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Atıksuların özelliklerini ve miktarlarını belirleyebilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Arıtma tesislerinin projelendirme kriterlerine uygun arıtım alternatiflerini geliştirebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atıksu Taşınım ve Bileşenleri.
2 Atıksu Deşarj Standartları, Atıksu Arıtma Sistemleri
3 Ön ve Birincil arıtma sistemleri.
4 İkincil Arıtma Sistemleri
5 Üçüncül arıtma sistemleri
6 Arıtma Tesislerinin Planlama ve Tasarım İlkeleri.
7 Atıksu Arıtımında Uygulanan Temel İşlemler, Prosesler.
8 Biyolojik Arıtmanın Teorisi. Aktif Çamur Sistemleri.
9 Aktif Çamur Proseslerinin Tasarımı
10 Klasik Aktif Çamur Kinetiği
11 Biyolojik nutrient giderimi tasarımı
12 Damlatmalı Filtreler. Biyodiskler.
13 Stabilizasyon Havuzları Arazide Arıtım Yöntemleri
14 Arıtma Stratejilerinin Seçilmesi
Resources
Course Notes Atıksu Mühendisliği Ders Notları (Basılmamış)
Course Resources 1. Tchobanoglous, G., "Wastewater Treatment, Disposal and Reuse", Metcalf &Eddy, Mc Graw-Hill Book Comp., New York, 2003.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Uygulama) 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5