Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeralti Su Kirliliği ve Kontrolü CVM 423 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Önemli ve stratejik doğal bir kaynak olan yeraltı suyunun taşımakta olduğu hassasiyeti ve önemini vurgulamak, kirliliğin nedenlerini ve kaynaklarını tanımlamak ve nasıl kontrol altına alınabileceğini tartışarak çözüm ve önerilerde bulunmak.
Course Content Giriş, Hidrolojik Döngü, Akifer ve Akifer Çeşitleri, Akiferlerin Aranması, Havza Verimi, Yeraltı Suyunun Geliştirilmesi ve İşletilmesi, Su Kalitesi Standartları, Kirleticiler ve Kirlenme Kaynakları, Kirletici Kaynaklara Karşı Alınabilecek Tedbirler, Kirlenmenin Kontrol Edilmesi, Yasal Düzenlemeler ve Kanunlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kirlilik kontrolünün nasıl yapılacağını öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kirlilik kaynaklarının neler olduğunu anlamak ve Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Yeraltı sularının önemini kavramak, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Hidrolojik Döngü
3 Akifer ve Akifer Çeşitleri,
4 Akiferlerin Aranması,
5 Havza Verimi,
6 Yeraltı Suyunun Geliştirilmesi
7 Yeraltı Suyunun İşletilmesi
8 Su Kalitesi
9 Standartlar
10 Kirleticiler ve Kirlenme Kaynakları
11 Kirletici Kaynaklara Karşı Alınabilecek Tedbirler
12 Kirlenmenin Kontrol Edilmesi
13 Yasal Düzenlemeler ve Kanunlar
14 Ülkemiz Açısından Yeraltı suyunun önemi ve anlamı
Resources
Course Notes Freeze, R.A. ve Cherry, J.A. Yeraltı suyu, Çeviri: Kamil Kayabalı, Gazi Kitapevi, Ankara, 2003.
Course Resources 1. Fetter, C.W. Uygulamalı Hidrojeoloji, Çeviri: Mustafa Afşin, Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
2. Keller, E.A. Çevre Jeolojisine Giriş, Çeviri: Erdal Akyol, Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
3. Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Seç Kitabevi, İstanbul, 1994.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 25 25
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5