Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yakit Pilleri CVM 435 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator NAZİRE PINAR TANATTI
Course Lecturers NAZİRE PINAR TANATTI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Kömür ve petrol türevli yakıtların ekolojik dengeye zararlar vermektedir. Bu nedenle alternatif yakıt türleri öğrenilerek yakıt olarak kullanılması ve yüksek ısıl değer, zehirli olmama,çevreyle uyumlu olma, farklı enerji dönüştürücülerinde kullanılabilmeyi kavramaktır.
Course Content Yakıt pillerinin mekanizması, Yakıt pili çeşitleri, yakıt hücrelerinin uygulama alanları, yakıt pili termodinamiği ve yakıt pili elektrokimyası
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alternatif enerji olarak yakıt pillerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yakıt pillarinin yararlarını ve kullanım amaçlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Yakıt pillerindeki mekanizmasında enerjinin korunumu ve entropiyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Konvansiyonel sistemlerden farklı olarak enerji dönüşüm aşamalarına gerek duymadan yakıttaki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine, hidrojen enerjisine v.s dönüştürebilme özelliğini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yakıt Pillerine Giriş
2 Alkali Yakıt Pili, Proton Değişim Membran Yakıt Pili
3 Fosforik Ait Yakıt Pili, erimiş Karbon Yakıt Pili
4 Katı Oksit Katı Oksit Yakıt Pili, Doğrudan Metanol ve Etanol Yakıt Pili
5 Metal Hidrür Yakıt Pili, Elektro-Galvanik Yakıt Pilleri
6 Mikrobiyal Yakıt Pilleri
7 Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Membranlar
8 Yakıt Pili Termodinamiği
9 Yakıt Pili Termodinamiği
10 Yakıt Hücresi Eşitlikleri
11 Yakıt Pili Performansı
12 Yakıt Pilleri Elektrokimyası ,
13 Yakıt Pilleri Elektrokimyası, Yakıt Pili Polarizasyon ve Voltaj Kayıpları
14 Yakıt Pili Performans Değişiklikleri
Resources
Course Notes Plieth W., Electrochemistry for materials science, Elsevier, 2008, 1st Edition<br><br>Yıldırım Y., Yakıt Pilleri Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2011
Course Resources Yakıt Pilleri ile ilgili uluslar arası dergilerde yayınlanan yayınlar ve tezler
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5